Na poslednom Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Holíči schválili poslanci záverečný účet mesta a rozhodli o dotáciách pre mestské organizácie. Výsledkom rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 1.260.310 eur.

Foto: CBS

Poslanci zároveň schválili použitie časti prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 413.180 eur. Z rezervného fondu sa zrealizuje rekonštrukcia časti chodníka na ulici Lesná, budú vybudované parkovacie miesta na Kollárovej ulici a dokončená prestavba objektu Kasína na relaxačné centrum.

Okrem tvorby rezervného fondu z prebytku poslanci schválili zvýšenie základného imania spoločnosti Správa mestského majetku Holíč o 478.000 eur. Zvýšenie základného imania sa využije na realizáciu investičných akcií. “Uskutoční sa revitalizácia objektov na štadióne Telovýchovnej jednoty Iskra, predovšetkým vyhotovenie prístavby s novými sociálnymi zariadeniami, šatňami i rozcvičovňou, prekrytie vonkajších schodísk, oprava fasády nad prístavbou a pri schodiskách,” uviedol primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.

Zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo aj poskytnutie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta vo výške 121.350 eur pre športové, kultúrne a spoločenské organizácie a záujmové združenia. Poslanci schválili prijatie úveru v objeme 950.000 eur na financovanie investičných akcií mesta a spolufinancovanie projektov z Európskej únie, s dobou splatnosti 15 rokov.


.

3D filamenty 2023