Obec Kopčany v okrese Skalica získala z finančných prostriedkov Slovenskej agentúry životného prostredia podporu vo výške 15 848,10 eura.

Ilustračné foto

Kopčany získali financie v rámci národného projektu Zelené obce, ktorý je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území.

Zameriava sa najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov.

Obec vysadí celkovo 115 kusov drevín, z toho 15 kusov javora mliečneho a jaseňa mannového, desať hrabov obyčajných a 75 kusov borievky obyčajnej.

Hodnota drevín je vyčíslená na 5 084,10 eura, ďalších 10 764 eura sa použije na úkony súvisiace s výsadbou drevín. Výsadba by mala byť ukončená do konca roku 2019.


.

Je ok, ak nie si ok BSK