Medzinárodné ocenenia za kvalitu poskytovania liečby cievnej mozgovej príhody. Primárne cerebrovaskulárne centrum skalickej nemocnice získalo medzinárodné ocenenia za kvalitu poskytovania liečby pri cievnej mozgovej príhode.

MUDr. Serdahely
MUDr. Serdahely

Úroveň a výsledky liečby pacientov s cievnou mozgovou príhodou (ďalej CMP) sú pravidelne monitorované a vyhodnocované štvrťročne na základe údajov, ktoré nemocnice hlásia do Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej NCZI). Sledovanými parametrami v liečbe cievnej mozgovej príhody sú napr. percento pacientov liečených intravenóznou trombolýzou, počet pacientov odoslaných na mechanickú trombektómiu, časy sledujúce vnútro-nemocničný manažment pacienta s CMP.

Ocenenie kvality starostlivosti prináleží európskym nemocniciam, ktorých iktové centrá sa vyznačujú najvyššou úrovňou starostlivosti o pacientov s CMP. Ocenenia udeľuje Európska organizácia pre cievne mozgové príhody (ďalej ESO) na základe údajov z NCZI. Kolektív neurologického oddelenia skalickej nemocnice získal v priebehu posledného roka (apríl 2018 až apríl 2019) tri platinové a jedno zlaté ocenenie. „Obhájenie štandardu kvality je vyústením intenzívnej medziodborovej spolupráce vysoko angažovaného tímu odborníkov. Svoje nezastupiteľné miesto tu majú špecialista neurológ so sestrami jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS), lekári a laboranti rádiologického oddelenia, posádky záchranného systému, nižší zdravotnícky personál, oddelenie klinickej biochémie a hematológie – spolu tím asi 30 ľudí“, vyzdvihol pri odovzdávaní ocenení predseda predstavenstva skalickej nemocnice MUDr. Ivan Uhliarik.

Každý rok je na neurologickom oddelení skalickej nemocnice liečených okolo 400 pacientov s prejavmi akútneho cievneho postihnutia mozgu. V liečbe všetkých pacientov postupujeme podľa špeciálneho trombolytického protokolu, ktorý zabezpečuje prednostné vyšetrenie a liečbu týchto pacientov“, uviedol primár neurologického oddelenia MUDr. Vlastimil Serdahely a zdôraznil: „hlavný dôraz kladieme na skrátenie času od prvých príznakov porážky po CT vyšetrenie a následné podanie špecializovanej terapie. Zároveň sa snažíme zvýšiť kvalitu následnej starostlivosti o pacientov.“

Od marca 2019 sa vo FNsP Skalica používa na posúdenie poškodenia mozgu po cievnej mozgovej príhode pri CT vyšetrení nová presnejšia technológia s automatickým hodnotením perfúzie mozgu. Nové technológie umožňujú liečiť modernými spôsobmi viac pacientov v časovom intervale do 24 hodín od vzniku príhody. Spolu s modernizáciou neurologického pavilónu, rozšírením JIS, zriadením intenzívnej cerebrálnej jednotky a nákupom novej prístrojovej techniky ide o ďalší plánovaný posun v liečbe cievnej mozgovej príhody v Skalici, ktorý pomáha vracať pacientov do bežného života bez trvalých poškodení na zdraví.
za správnosť


.
Toto je čítané

Pondelkový Záhorák v predaji

Tohtotýždňové vydanie Záhoráka už čaká na svojich čitateľov v novinových stánkoch. Čo…

BM Záhada Vedy