Učitelia benefitujú z inovatívneho projektu Budovanie a rozvoj personálnych kapacít na úrovni školy, ktorý získal financovanie z programu Erasmus+.

 

Učitelia na špecializovanom seminári v Edinburghu
Gymnázium Malacky poskytuje možnosť svojim učiteľom vzdelávať sa nie len v oblasti, ktorú učitelia vyučujú, ale aj v oblastiach, ktoré rozširujú kvalifikáciu a možnosti vyučujúcich. V októbri sa štyria učitelia školy zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ metodického seminára v anglickom jazyku so zameraním na rozšírenie kompetencií v oblasti metodiky CLIL v škótskom Edinburghu. Metóda CLIL je integrovaným tématickým vyučovaním v nejazykových predmetoch. Po absolvovaní školenia môžu vyučovať metódou CLIL a teda zaradiť aktivity v cudzom jazyku do vyučovania odborných predmetov.

Počas piatich dní učitelia načerpali informácie ale aj inšpirácie, ktoré budú môcť využiť vo svojej učiteľskej praxi. Vyučovacie metódy, ktoré boli prezentované sú vhodné na využitie pre študentov našej školy ako aj na voľnočasové aktivity.  Vzdelávaním učiteľov posúvame možnosti atraktivizácie vyučovacieho procesu.

Učitelia mali možnosť vidieť počas voľného času mesto Edinburgh, ktoré ich ohromilo svojou atmosférou a históriou. Nakoľko boli v anglicky hovoriacej krajine svoje jazykové zručnosti rozvíjali počas celého pobytu.

Projekt je financovaný v rámci Kľúčovej akcie 1, ktorej hlavným cieľom je podpora mobility. Prostredníctvom Kľúčovej akcie 1  je možné získať financovanie na realizovanie mobility jednotlivcov alebo skupín, ktorých výsledkom bude zlepšenie zručností, zvýšenie šance zamestnať sa a nadobudnutie nových poznatkov o iných kultúrach. Cieľom je, aby zamestnanci získali hodnotné skúsenosti v oblasti európskeho školského vzdelávania a získané poznatky a skúsenosti následne aplikovali na národnej úrovni.

Viac informácií o možnostiach finančnej podpory projektov nájdete na: www.erasmusplus.sk

Erasmus+
Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport na obdobie 2014 – 2020. Veľkou mierou zvyšuje financovanie EÚ (+40%) s celkovým rozpočtom 14.7 miliárd eur určených na rozvoj vedomostí a zručností a cieľom je zvýšiť kvalitu a relevantnosť kvalifikácií a zručností. Dve tretiny financovania sa poskytujú na granty pre približne 4 milióny ľudí na štúdium, odbornú prípravu a získanie pracovných skúseností, alebo na dobrovoľnícke aktivity v období  2014 – 2020 (v porovnaní s 2.7 miliárd eur v období 2007 – 2013). Čas, ktorý môžu účastníci stráviť v zahraničí, sa pohybuje od niekoľko dní až po rok. Cieľom programu Erasmus+ je modernizovať vzdelávanie, prípravu a mládežnícku prácu v rámci Európy. Je otvorený pre organizácie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu pre všetky sektory celoživotného vzdelávania – od škôl až po vzdelávanie dospelých. Program Erasmus+ poskytuje financovanie pre organizácie, a tým vytvára možnosti pre študentov, učiteľov, učňov, dobrovoľníkov, mládežníckych lídrov a  amatérsky šport. Taktiež poskytuje financovanie partnerstiev medzi organizáciami, ako sú vzdelávacie inštitúcie, mládežnícke organizácie, podniky, miestne a regionálne autority a neziskové organizácie a podporuje reformy v členských štátoch v oblasti modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a podporuje inovácie, podnikateľské zručnosti a zamestnateľnosť.

Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a Iuventa (v oblasti mládeže a športu).

Ďalšie informácie: www.erasmusplus.sk  


.

BM: Festival Záhrad