Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Malackách schválilo rozpočet na rok 2020. Za jeho prijatie hlasovalo všetkých 18 poslancov. Celkové príjmy a výdavky budú vo výške 23 175 267 €. Súčasťou rozpočtu je aj zvýšenie miestnych daní a poplatkov. Ako zaznelo aj počas rokovania MsZ, nikoho to neteší, avšak v súčasnej situácii, keď samospráve pribudli zákonné povinnosti a znižuje sa podielová daň, ide o nevyhnutnosť. Peniaze z miestnych daní a poplatkov sa znovu vrátia do mesta v podobe investícií do škôl, ciest či chodníkov. Doterajšie zľavy pre seniorov, zdravotne postihnutých a ľudí v hmotnej núdzi zostávajú.

Foto: Stanislav Osuský
 • Najvyššie investície za posledné 4 roky
 • Mesto dostane menej od štátu
 • Mestu pribudli ďalšie povinnosti
 • Dane sa investujú späť do mesta
 • Zľavy zostávajú

“Práca na návrhu rozpočtu bola veľmi náročná. Napriek tomu môžeme byť naň hrdí, pretože rozpočet je historicky najvyšší. Vyše 3 milióny eur, čo predstavuje viac ako polovicu kapitálových výdavkov, pochádza z externých zdrojov. Je to dôkaz, že sme úspešní v čerpaní dotácií,” povedala pri predložení návrhu rozpočtu prednostka mestského úradu Ľubica Čikošová.

 

Najvyššie investície za posledné 4 roky

Celkové príjmy a výdavky rozpočtu sú 23 miliónov €, čo znamená, že je to najsilnejší rozpočet vo svojej kapitálovej časti za posledné štyri roky. Kapitálové výdavky (investície) predstavujú sumu viac ako 6 miliónov €.

Väčšinu investičných výdavkov tvoria projekty z eurofondov a ďalších dotácií (cyklotrasa Družstevná – Radlinského, cyklotrasa Pezinská – priemyselný park, výstavba detských jaslí, modernizácia odborných učební v ZŠ Záhorácka, rozšírenie Materskej školy na Záhoráckej, modernizácia premietacej techniky v kine, rekonštrukcia chodieb v ZŠ Záhorácka).

Najvýraznejšie investície z mestských peňazí pôjdu do Základnej školy Dr. J. Dérera (výstavba novej telocvične, rekonštrukcia kuchyne), do verejného osvetlenia, do kúpy pozemku na budúcu športovú arénu a do rekonštrukcie komunikácií.

 

Mesto dostane menej od štátu

Veľkým problémom je najmä zníženie dane z príjmu fyzických osôb, ktoré prijala Národná rada SR. Z nich sa však odvíja tzv. podielová daň, teda objem peňazí, ktoré samosprávy dostanú od štátu. Znížením dane z príjmu sa znížia aj podielové dane pre Malacky. Tento fakt spolu s nárastom ďalších zákonných povinností znamená pre mesto obrovské finančné bremeno. „Výpadok príjmov by sme dokázali vykryť iba tak, že by sa mesto prestalo rozvíjať. To by znamenalo zastaviť investície či opravy. My sme však nechceli zabrzdiť projekty, ktoré sú pre mesto veľmi dôležité,“ vysvetľuje primátor mesta Juraj Říha a dodáva, že ak máme šancu získať dotácie, treba nájsť financie na spolufinancovanie: „Pri projektoch z externých zdrojov je mesto povinné prispieť spolufinancovaním vo výške 5 %. Keďže najvyššiu časť sumy, 95 %, zaplatia eurofondy a štát, bolo by hriechom, ak by sme do toho nešli a tých zvyšných päť percent nenašli.“

 

Mestu pribudli ďalšie povinnosti

Okrem zníženia podielových daní čaká mesto výrazný nárast zákonných povinností (zvýšenie platov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, pre zamestnancov verejnej správy, rekreačné poukazy, zvýšenie minimálnej mzdy, zvýšenie zákonného poplatku za spracovanie odpadov), ktoré musí financovať z vlastného mešca. Je potrebné zdôrazniť, že zvýšenie platov sa týka učiteľov, kuchárok či opatrovateliek, ktorých príjmy sú hlboko pod celoštátnym priemerom.

 

 

Dane sa investujú späť do mesta

Vedenie mesta aj poslanci si uvedomujú, že zvyšovanie daní je nepopulárne opatrenie a predstavuje posledné možné riešenie, keď už iné možnosti nestačia. Malacky sa v uplynulých rokoch intenzívne rozvíjali nielen vďaka eurofondom či dotáciám z iných zdrojov, ale značné množstvo peňazí sa investovalo aj z mestskej kasy. „Peniaze, ktoré mesto získa zo zvýšených daní a poplatkov, sa investujú do opráv ciest, škôl či verejného osvetlenia. V žiadnom prípade ich teda – ako sa hovorí – neprejeme v podobe bežných prevádzkových výdavkov. Naopak, vrátia sa znovu mestu a našim obyvateľom,“ ubezpečuje primátor.

 

Zľavy zostávajú

Aj naďalej zostávajú v platnosti doterajšie zľavy pre určité skupiny obyvateľov. Nárok na zľavu z miestnych daní a poplatkov majú seniori nad 62 rokov, zdravotne ťažko postihnutí a ľudia žijúci v hmotnej núdzi. Zníženie daní a poplatkov sa pohybuje v rozpätí 30 – 80 % v závislosti od obyvateľa a druhu dane.

 

Rozpočet 2020 – investičné projekty z externých zdrojov:

 • cyklotrasa Družstevná – Radlinského (1,2 milióna €)
 • cyklotrasa Pezinská – priemyselný park (1,1 milióna €)
 • výstavba detských jaslí (615 000 €)
 • modernizácia odborných učební v ZŠ Záhorácka (181 000 €)
 • rozšírenie MŠ Záhorácka (174 000 €)
 • výstavba krytých prístreškov pre bicykle (215 000 €)
 • vybudovanie komunitného centra v areáli CVČ (357 000 €)
 • modernizácia premietacej techniky v kine  (85 000 €)
 • rekonštrukcia chodieb v ZŠ Záhorácka (50 000 €)

 

Rozpočet 2020 – investičné projekty z vlastných zdrojov:

 • dokončenie výstavby novej telocvične v ZŠ Dr. J. Dérera (550 000 €)
 • rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Dr. J. Dérera (160 000 €)
 • pokračovanie výstavby verejného osvetlenia (180 000 €)
 • dofinancovanie kúpy pozemku pre športovú arénu (500 000 €)
 • rekonštrukcia miestnych komunikácií (350 000 €)

 

Ako sa rozloží zvýšenie daní a poplatkov?

 • Zvýšenie miestnych daní a poplatkov sa najviac dotkne stavieb (75 %), v menšej časti pozemkov (18 %) a najmenej sa na ňom budú podieľať byty a nebytové priestory (7 %).

 

 • Zvýšenie miestnych daní zo stavieb sa najviac dotkne priemyslu a štátnych budov, ktoré celkovú sumu navýšenia zaplatia z dvoch tretín. Jednu tretinu zaplatia za stavby a pozemky obyvatelia.

 

Zľavy z miestnych daní a poplatkov

 

 • daň z nehnuteľností

50 % osoby v hmotnej núdzi

30 % ŤZP

30 % obyvatelia nad 62 rokov (stavby na bývanie, byty)

60 % obyvatelia vo veku 62 – 65 rokov (záhrady, zastavané plochy, nádvoria)

80 % obyvatelia nad 65 rokov (zastavané plochy a nádvoria)

50 % obyvatelia nad 65 rokov (záhrady)

 

 • daň za psa

50 % obyvatelia nad 62 rokov

 

 • poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

30 % obyvatelia nad 62 rokov, ŤZP a osoby v hmotnej núdzi

 

Ľubica Pilzová


.
Toto je čítané

SHMÚ: Teploty na Záhorí môžu v stredu dosahovať až 34°C

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na stredu (19.6.) od 13:00 do 19:00…

20 rokov