Mesto Gbely na návrh poslancov zvolalo 15. januára neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ). Poslanci sa na ňom uzniesli na znížení pohyblivej časti platu primátora mesta a na zhotovovaní audiovizuálneho záznamu z rokovaní MsZ.

foto: FB Kultúra v Gbeloch

Poslanec Tomáš Papánek navrhol zníženie pohyblivej časti platu primátora Jozefa Hazlingera z pôvodných 20 na nula percent. “Návrh na uznesenie o znížení platu primátora som podal z dôvodu opakovaného zasypávania mokrade hlinou v lokalite Kúcanka bez informovanosti poslancov,” uviedol poslanec. Za návrh hlasovalo šesť z desiatich poslancov, dvaja boli proti a dvaja sa pri hlasovaní zdržali.

Ďalším z uznesení, ktoré poslanci schválili na zasadnutí, bola zmena rokovacieho poriadku. Podľa nej by sa z rokovania vyhotovoval do desiatich dní audiovizuálny záznam, ktorý bude dostupný na stránke mesta. Za návrh zahlasovalo sedem prítomných poslancov, traja sa pri hlasovaní zdržali. Obe uznesenia primátor mesta nepodpísal. “V zmysle zákona o obecnom zriadení primátor mesta nepodpísal uznesenia MsZ zo dňa 15. januára, čím je výkon týchto uznesení pozastavený,” uvádza sa v zdôvodnení Hazlinger.

Primátor sa pri svojom rozhodnutí opieral o paragraf 13, odsek šesť, ktorý hovorí, že starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše. Primátor tak aj naďalej bude poberať plat vo výške 3161 eur. Ak by uznesenie podpísal, plat by sa mu znížil na sumu 2634 eur.

Zastupiteľstvo má možnosť uznesenia potvrdiť opätovným hlasovaním. Aby prehlasovalo primátora, musí uznesenie schváliť trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov do troch mesiacov od jeho schválenia, inak uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta už nemôže pozastaviť.


.
Toto je čítané

20. tohtoročný Záhorák v predaji

V 20. čísle Záhoráka čakajú čitateľov aktuálne správy z regiónu, rozhovory s…

20 rokov