Mesto Skalica v januári 2020 ukončilo realizáciu projektu s názvom “Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici – druhá etapa”. Informoval o tom hovorca mesta Miroslav Minďáš.

foto: TIK Skalica

Objekt bývalého kostola sv. Pavla Pustovníka je vo vlastníctve mesta. Celkové výdavky projektu boli 17.620 eur, pričom dotácia z Ministerstva kultúry (MK) SR bola vo výške 15.000 eur.

Po zrealizovaní reštaurovania oltárnej sochárskej výzdoby v rámci prvej etapy reštaurovania bočného oltára v roku 2018 bolo potrené pristúpiť k zrealizovaniu druhej etapy, ktorá bola zameraná na reštaurovanie oltárnej architektúry s plastickou výzdobou.

“Cieľom reštaurovania oltára bolo prinavrátenie pôvodného výrazu a zachovanie pamiatky v pôvodnom rozsahu a forme, uvedenie oltára do dobrého technického stavu a jeho prezentácia v pôvodnom koncepte a farebnosti s priznaním sekundárnych zásahov,” uviedol Minďáš.

Mesto zároveň v novembri 2019 predložilo na MK SR žiadosť o dotáciu na zrealizovanie poslednej tretej etapy reštaurovania oltára. “Tá je zameraná na dokončenie reštaurovania posledných súčastí oltára, ktoré sú v pôvodnom stave. V prípade úspešnosti žiadosti o dotáciu a následnej realizácie projektu by bol kompletne zreštaurovaný celý oltár,” doplnil hovorca.


Trnavské Rádio Radosť počúvať