Bratislavský kraj vyhlasuje súťaž na nového autobusového dopravcu.

Nízkopodlažné a klimatizované autobusy, pripojenie na internet, taktová doprava i nové označníky. To všetko čaká od budúceho roka cestujúcich v regionálnych autobusových spojoch. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil súťaž na nového autobusového dopravcu, ktorý bude cestujúcim poskytovať služby od novembra 2021. Víťazný uchádzač bude musieť splniť náročné požiadavky, čím sa výrazne zvýši kvalita a atraktivita cestovania verejnou hromadnou dopravou v celom regióne. Kraj zlepšuje ekonomiku prevádzky a tiež posilňuje svoje právomoci pri kontrole výkonov.

„Nový dopravca bude musieť splniť technické a prevádzkové štandardy, ktoré prinesú zákazníkom vyššiu kvalitu cestovania. Všetky autobusy budú klimatizované, nízkopodlažné a s bezplatným pripojením na internet cez WiFi sieť. Informácie o trase linky budú zobrazované na digitálnych displejoch umiestnených zvonka aj zvnútra vozidla a stanovuje sa aj maximálny vek vozidiel. Pribudne hlásenie pre nevidiacich, modernejší informačný systém poskytujúci vyšší rozsah informácií o trase a prestupoch na linke, ale napríklad aj USB nabíjačky na mobilné telefóny. Priemerný vek vozového parku nebude môcť byť vyšší ako 9 rokov,“ ozrejmil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Nové označníky a prehľadnejší vizuál

Zmenou postupne prejdú aj autobusové zastávky. „Všetky budú označované vizuálne jednotným označníkom, pričom prvé takéto označníky sú umiestnené na zmodernizovanej Karloveskej električkovej radiále. Nový a prehľadnejší vizuál dostanú aj cestovné poriadky, ktoré budú identické s cestovnými poriadkami MHD v Bratislave,“ uviedol Peter Války, riaditeľ odboru dopravnej integrácie v spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID). Táto spoločnosť, ktorá je koordinátorom Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, bude tvoriť cestovné poriadky.

 

Lepšie nadväznosti spojov

Odchody všetkých liniek budú v pravidelných taktoch, na spoločných úsekoch budú spoje liniek vo vzájomnom preklade. Okrem už dnes zavedených nadväzností autobusov na vlaky príde aj k previazaniu niektorých autobusových liniek medzi sebou. Vďaka tomu vzniknú nové spojenia, pri ktorých nebude nutné dlhé čakanie pri prestupoch. Presnosť dopravy a nadväznosti spojov bude počas celého dňa sledovať a vyhodnocovať centrálny dispečing IDS BK, ktorý bude môcť okrem iného aj pozdržať odchod autobusu v prípade, ak by malo prísť k strate nadväznosti.

 

Ekonomickejšia prevádzka

„Novou zmluvou vznikne aj nový právny vzťah, ktorý posilní právomoci župy, čím dosiahneme aj lepšiu možnosť kontroly vynaložených finančných prostriedkov. V rámci zmluvy bude župa a BID automaticky dostávať aj dáta o obsadenosti vozidiel, ktoré budú podkladom pri tvorbe cestovných poriadkov, čo bolo doteraz na vyžiadanie,“ upresnil Juraj Droba. Kraj má záujem aj na čo najekonomickejšej prevádzke dopravy. Z toho dôvodu BSK pristúpilo v rámci novej zmluvy k zmene konštrukcie vyplácania nákladov dopravcu. Dopravca bude mať uhrádzané „fixné“ náklady na 1 km pre daný druh vozidla použitého na konkrétnom spoji. Vybraná časť týchto fixných nákladov sa bude počas zmluvy valorizovať na základe vopred určených indikačných parametrov nastavených zo strany kraja. Niektoré, v zmluve vopred stanovené náklady dopravcu však budú vzhľadom na ich charakter uhrádzané dopravcovi priamo. Medzi tieto náklady patria aj náklady na spotrebovanú naftu, ktorých reálnu výšku však bude kraj sledovať a kontrolovať na základe GPS modulov sledujúcich prejdené trasy vozidiel dopravcu a zároveň aj prostredníctvom modulov sledujúcich skutočnú spotrebu týchto vozidiel. Týmito modulmi bude musieť byť vybavené každé vozidlo používané dopravcom na plnenie zmluvy.

 

Transparentná súťaž

Verejná súťaž na nového autobusového dopravcu sa bude realizovať cez elektronický portál EVO, ktorý zabezpečí rovnaké podmienky pre všetkých uchádzačov. Otázky a odpovede vidia všetci uchádzači bez ohľadu na to, kto sa pýta, verejný obstarávateľ však neuvidí, kto pokladá otázku. Verejný obstarávateľ taktiež až do skončenia lehoty na predkladanie ponúk neuvidí, koľko uchádzačov a ani ktorí uchádzači poslali ponuku a ani jej obsah. Predpokladaná hodnota zákazky s predpokladom využitia všetkých opcií predstavuje 388,7 mil. eur. Reálna hodnota zákazky však bude výsledkom verejnej a transparentnej súťaže s jasne stanovenými podmienkami.

 

Súťaž v dostatočnom predstihu

Z hľadiska prípravy súťaže samosprávny kraj kládol dôraz na to, aby bola súťaž v porovnaní s inými krajmi či už na území SR alebo ČR vyhlásená s čo najväčším predstihom pred dňom začatia prevádzky. Uvedená skutočnosť má totižto v spojitosti s charakterom zákazky podstatný vplyv na to, aby sa do súťaže mohlo prihlásiť čo najviac uchádzačov. Samosprávny kraj si totižto uvedomuje, že príprava na prevádzku je proces, ktorý vyžaduje dlhšie časové obdobie, a to najmä z dôvodu potreby zaobstarania vysokého počtu autobusov novým dopravcom. Z toho dôvodu samosprávny kraj vyhlasuje súťaž už 18 mesiacov pred dňom začatia prevádzky.

 

Zohľadnené opatrenia proti koronavírusu

Župa pri vyhlásení súťaže zobrala do úvahy aj dopad aktuálnej situácie ohľadom ochorenia COVID-19 na výrobné kapacity závodov produkujúcich autobusy i prípadný dovoz používaných autobusov zo zahraničia. Preto sa samosprávny kraj rozhodol ešte nad rámec spomenutých 18 mesiacov od vyhlásenia súťaže do dňa začatia prevádzky, v rámci dodatočného – tzv.  „prechodného obdobia“, uvoľniť podmienky technických a prevádzkových štandardov vozidiel dopravcu. Toto prechodné obdobie bude trvať maximálne prvých 365 dní od dňa začatia prevádzky a umožní dopravcovi upraviť jeho vozový park tak, aby najneskôr do skončenia prechodného obdobia všetky jeho vozidlá v plnej miere spĺňali  technické a prevádzkové štandardy v plnom rozsahu. Tieto uvoľnené podmienky však nebudú mať negatívny dopad na cestujúcich, pretože kvalita služby počas tohto prechodného obdobia nemôže klesnúť pod súčasnú úroveň poskytovanej služby.


.
Toto je čítané

Odškodňovanie poľnohospodárov pre škody na plodinách nie je systémové

Klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním sa aj na Záhorí prejavujú čoraz častejšie.…

BM: Ustekana sobota