Malacké Gymnázium sv. Františka Assiského otvára tradične v každom školskom roku jednu triedu. Cirkevné gymnázium so svojou deväťdesiatročnou históriou je rešpektovanou a hodnovernou vzdelávacou a výchovnou inštitúciou.

V rozhovore s riaditeľom Mgr. Danielom Masarovičom sa zoznámime so školou, ktorá si v povrchnom, zložitom a neistom svete materiálnych hodnôt vytýčila vlastnú úspešnú cestu.

Čím je systém výučby na vašej škole tak jedinečný?

Za našim úspešným príbehom stojí rozhodné úsilie o všestranné rozvíjanie mladého človeka. Kvalitné vzdelávanie dopĺňa cieľavedomá snaha o formovanie správnych životných postojov. Na našej škole sa snažíme uplatňovať model štúdia, pri ktorom sa študent aktívnym a tvorivým prístupom spolupodieľa na svojom postupnom osobnostnom a vzdelávacom vývoji. Sme ponukou pre tých, ktorí chcú byť v dnešnej tak neuveriteľne premenlivej dobe šťastní a úspešní. Cieľom je študent, ktorý sa naučil učiť sa, adaptovať sa na zmenu a má kvalitné komunikačné, prezentačné a socializačné zručnosti. Zdôrazňujeme nielen špecifickú odbornosť, ale aj pevný charakter mladého človeka.

študenti na lyžiarskom kurze v Skicentre Opalisko v Nízkych Tatrách

Akú úlohu zohráva to, že ste cirkevné gymnázium s kresťanským zameraním?

Prijímame žiakov bez rozdielu vierovyznania, pretože každý človek má rovnakú dôstojnosť a hodnotu. To je hlavný atribút nášho zamerania. Ľudskosť vyjadrovaná nezištným záujmom o dobro človeka. Vnímame, že v dnešnej dobe tak poznačenej relatizovaním hodnôt a princípov, je osobitne dôležité aj zameranie na schopnosť rozlišovania, hľadania pravdy a správnej názorovej orientácie. Spleť masívne šíriacich sa dezinformácií a poloprávd zasahuje naše bytie a my cítime ako povinnosť učiť našich študentov tvoriť si názory nie na základe istej vyhranenej sociálnej skupiny, ale v dialógu na základe faktov, vecných argumentácií, prirodzenosti a zdravého rozumu. Podnecujeme študentov prevziať svoj podiel zodpovednosti za seba samého i za budúcnosť tejto krajiny.

Volíte v škole s takýmito piliermi vlastné cesty výučby?

Školu vnímame primárne ako sprievodcu mladého človeka na tejto ceste a učiteľa ako jeho priateľa, ktorý ho individuálne sprevádza a napomáha mu k spoznávaniu a rozvíjaniu jeho talentov a dispozícií tým, že mu dovoľuje byť aktívnejším účastníkom cesty. Jedinečný systém môže fungovať len v jedinečnej atmosfére. Prostredie je vytvorené zo študentov, pedagógov, rodičov, ako rád vravím  z celého školského spoločenstva, aj inšpiratívneho materiálneho zázemia. Budujeme knižnicu ako Centrum kultúrnosti a vzdelanosti, ktoré prepájame s ďalším projektom Kláštornej záhrady. Táto nová exkluzívna vonkajšia uzavretá zóna ponúka ojedinelý spoločenský priestor s miestami pre debaty a relax. Tento koncept dopĺňa práve zrekonštruovaný piknikový park na školskom dvore a vonkajší cvičebný komplex v jeho susedstve. Starostlivosť nad štúdiom študenta zabezpečuje kvalitný podporný tím, zložený nielen z vynikajúcich pedagógov so silným ľudským kapitálom, ale aj odborných konzultantov, ako je kariérny a výchovný poradca či školská psychologička.

Maturanti 2018

Iné školy o sebe hovoria predovšetkým ako o zoznamoch vybavenia, pobytov, programov. Váš slovník je celkom iný.

Sme moderná škola so špičkovým zariadením odborných učební, poznávacími jazykovými pobytmi, kurzami atď. Máme štipendijný fond pre podporu talentov. A máme aj mimoriadne výsledky. Nielen v úspešnosti našich absolventov na vysokých školách, ale už počas štúdia u nás. Pravidelne zaznamenávame úspechy našich študentov v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti i na najvyššej, celoštátnej úrovni. Tá úspešnosť prirodzene nie je samozrejmá. Je predovšetkým výsledkom poctivej prípravy študenta, ktorá sa realizuje na viacerých úrovniach. Napríklad cez tzv. ročníkové projekty, kedy študent pod patronátom skúseného konzultanta vypracováva akúsi malú diplomovú prácu. Pre nás je však škola predovšetkým o zdravých a priateľských vzťahoch, otváraní sa novým veciam, schopnosti rozlišovať a kriticky posudzovať informácie, vidieť, kráčať a predovšetkým byť a spoznať samého seba.

Pomaly sa lúčime terajšími maturantami a tešíme sa na budúcoročných prvákov. Medzi tými, pre ktorých sa maturita u nás stala štartom, je mnoho úspešných osobností, ktoré ďalej ovplyvňujú svoje okolie a nesú odkaz tejto školy vo svojej práci.

 


.

Lapková patrola