Obec Dubovce v okrese Skalica vypísala výzvu na predkladanie ponúk na komunitné centrum. Vyplýva to z údajov uverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Komunitné centrum v Plaveckom Štvrtku, foto archív

Podľa opisu je predmetom zákazky rekonštrukcia jestvujúceho objektu bývalej základnej školy a nová prístavba pre funkciu komunitného centra, v zástavbe rodinných domov. “Obstarávajú sa stavebné práce, ktoré pozostávajú z rekonštrukcie budovy bývalej základnej školy pre činnosť komunitného centra, z novej prístavby komunitného centra, z rekonštrukcie elektrickej prípojky, z areálového vodovodu, z areálovej splaškovej a dažďovej kanalizácie. Celková úžitková plocha je 246,84 štvorcových metrov,” uvádza sa vo zverejnenej výzve.

Celková predpokladaná hodnota je 196.423,42 eur bez DPH. Predpokladaná dĺžka trvania zákazky je 13 mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk je do 30. septembra a jediným kritériom pri vyhodnotení ponúk bude cena.

Zákazka bude financovaná v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) uzatvorenou medzi obcou Dubovce a poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstvom vnútra SR. Celkové oprávnené náklady sú predpokladané na 257.500 eur, z ktorých sa päť percent zaväzuje zabezpečiť obec.

Zvyšné financie budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z prioritnej osi Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.


.
Toto je čítané

Senické zastupiteľstvo rokovalo o dotáciách aj úprave odpadov

Vo štvrtok (18.4.) sa konalo 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici.…

BM: Ustekana sobota