Skládka odpadov v Zohore by sa mala podstatne rozšíriť. Prevádzkovateľ skládky plánuje vybudovať nové kapacity pre 245 000 m3 nie nebezpečného odpadu na ploche 23 730 m2. Informuje odpady-portal.sk.

Foto: FCC Zohor

Na novom telese skládky sa budú po úprave podľa pripravovanej vyhlášky ukladať tie odpady, ktoré nebude možné inak zhodnotiť. Súčasťou rozšírenej skládky bude tiež aktualizované plynové hospodárstvo s využitím skládkového plynu na výrobu elektriny.

V jestvujúcom areáli je okrem skládky nie nebezpečného odpadu tiež skládka nebezpečného odpadu (NO), hala pre mechanické spracovanie odpadov, solidifikačná linka, hala pre spracovanie druhotných surovín, medzisklad nebezpečných odpadov, biodegradačná plocha a kogeneračná jednotka, ktorá využíva zachytávaný skládkový plyn.

Rozšírenie kapacity skládky NNO, ktoré prešlo posudzovaním v roku 2016, spoločnosť zatiaľ zrealizovala iba čiastočne pre problémy pri vysporiadaní vlastníctva záujmových pozemkov. Keďže v súčasnosti v regióne voľné kapacity na zneškodňovanie odpadov chýbajú, firma sa rozhodla kapacitu existujúcej skládky rozšíriť.

„Z pohľadu lokalizácie a vybavenia existujúceho areálu skládky odpadov v Zohore sa rozšírenie skládky odpadov v existujúcom areáli skládky odpadov javí efektívnejšie a environmentálne prijateľnejšie ako budovanie nového zariadenia na nakladanie s odpadom v novej lokalite, vrátane kompletnej infraštruktúry,“ píše sa v oznámení.

Na jestvujúcej skládke NNO v súčasnosti FFC Zohor prevádzkuje systém aktívneho zachytávania skládkového plynu. Systém využíva podtlakové odsávanie plynu z telesa skládky odpadov. Skládkový plyn sa následne využíva na výrobu elektrickej energie. Odplynenie skládky pozostáva z odsávacích studní, potrubných trás, kondenzačnej šachty a čerpacej stanice.

Zdroj: Odpady-portal.sk


.

Lapková patrola