Obec Kúty už niekoľko rokov bojuje za rekonštrukciu cesty prvej triedy I/2 – Bratislavská ulica. Táto je jedinou cestou prvej triedy na Slovensku, ktorej povrch tvoria nevyhovujúce dlaždice z čadiča.

Vybudovali ju ešte v roku 1928 a odvtedy na nej neboli realizované žiadne technické úpravy. V roku 2005 bola cesta vyhlásená za kritickú nehodovú lokalitu. Jej technický stav je veľmi zlý a opravy, ktoré na nej Slovenská správa ciest vykonáva, sú len provizórne a situáciu komplexne neriešia.

V uplynulých rokoch obec pod vedením bývalej starostky Ing. Márie Macejkovej iniciovala množstvo rokovaní a opakovane pozývala predstaviteľov SSC a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, aby sa osobne presvedčili o nutnosti opravy. Kompetentným bola dokonca doručená petícia, v ktorej obyvatelia obce vyzývajú k urýchlenému riešeniu kritického stavu cesty. No hoci od SSC, ktorá je správcom spomínanej cesty, obec dostala prísľub na realizáciu rekonštrukcie niekoľkokrát, k splneniu sľubu zatiaľ nedošlo. Naposledy sa so stavebnými prácami malo začať v jarných mesiacoch roku 2010, vlani vo februári však SSC listom oznámila, že na stavebné práce neboli pre rok 2010 vyčlenené žiadne finančné prostriedky.

V novembri obec požiadala Slovenskú správu ciest o informáciu, či rekonštrukcia cesty I/2 bola zahrnutá do rozpočtu organizácie na rok 2011 a či bude stavba skutočne začatá. Podľa zatiaľ posledného vyjadrenia, ktoré bolo obci doručené v decembri, plánuje SSC v roku 2011 obstarať zhotoviteľa stavby a navrhuje rekonštrukciu Bratislavskej ulice zaradiť do návrhu kontraktu s ministerstvom. V prípade dostatočných finančných prostriedkov by sa teda s výstavbou malo začať ešte v tomto roku.

Priorita nového vedenia obce
Rekonštrukcia cesty je jednou z priorít aj nového vedenia obce. Starosta Kútov Ing. Branislav Vávra zdôrazňuje, že spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva urobí všetko pre to, aby sa nová a bezpečnejšia cesta stala v čo najkratšom čase realitou. ,,Problém je, samozrejme, zložitejší. Zatiaľ nemáme nič viac, než prísľub, preto budem iniciovať ďalšie rokovania so Slovenskou správou ciest a ostatnými kompetentnými orgánmi a budem sa snažiť dosiahnuť, aby rekonštrukcia cesty bola zaradená do rozpočtu SSC pre tento rok,“ uviedol pre Záhorák.

Miroslava Kovaríková, článok uverejnený v partnerskom týždenníku Záhorák


.

Lapková patrola