Príprava dokumentu s názvom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je vo finálnej fáze.

Predloženie strategického dokumentu na schválenie krajským poslancom sa očakáva v júni. Aktuálnym stavom prípravy dokumentu sa na svojom druhom zasadnutí zaoberala Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj BSK. Predstavený bol tiež Fond spravodlivej transformácie.

foto archív BSK

Stratégia v podobe PHRSR predstavuje podľa predsedu BSK Juraja Drobu kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja. “Zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov. Vďaka tomuto dokumentu je kraj schopný efektívne nastaviť opatrenia a príslušné aktivity, do ktorých by mali smerovať prostriedky,” skonštatoval Droba.

Dokument zároveň tvorí základ pre vznik Integrovanej územnej stratégie. Po jej schválení bude rada partnerstva dohliadať na jej plnenie, a to prostredníctvom implementáciou vybraných projektových zámerov. Bratislavský kraj kladie na správne zadefinovanie priorít mimoriadny význam, keďže patrí medzi najviac rozvinuté regióny, v dôsledku čoho má obmedzený balík finančnej podpory EÚ.

Predstavený bol tiež Fond spravodlivej transformácie, ktorý je vnímaný ako finančný nástroj politiky súdržnosti. Regiónom má uľahčiť vykonávanie Európskej zelenej dohody, ktorej cieľom je dosiahnuť klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050. Zameriava sa preto na regióny a odvetvia najviac postihnuté transformáciou, vzhľadom na ich závislosť od fosílnych palív alebo od priemyselných postupov spojených s vysokými emisiami.

Celková alokácia pre Slovensko je na úrovni 460 miliónov eur a Bratislavský kraj je jedným zo štyroch regiónov, ktoré sa môžu uchádzať o podporu v rámci tohto mechanizmu. “Vnímame to ako veľkú šancu získať pre rozvoj regiónu ďalšie finančné prostriedky,” zhodnotil Droba.

Témou februárového zasadnutia bolo aj predstavenie aktuálneho postupu prác tematických komisií. Ich úlohou je preveriť a zadefinovať potreby územia a zostaviť tzv. projektové zásobníky pre kľúčové oblasti rozvoja. Ide o dopravu, školstvo, vedu, výskum a inovácie, cestovný ruch a kultúru, zdravotníctvo, sociálnu oblasť a životné prostredie.

Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj vznikla v novembri 2020 a má zabezpečiť efektívny spôsob čerpania eurofondov na území kraja. Skladá sa z členov zastupujúcich socioekonomických partnerov, miestnu územnú samosprávu, štát, podnikateľský a akademický sektor, školstvo a občiansku spoločnosť na území kraja. Najbližšie zasadnutie rady je naplánované na koniec marca.


.
Toto je čítané

Vodič na Pezinskej Babe prekročil rýchlosť o 67 km/h

Vodič išiel na Pezinskej Babe rýchlosťou 137 kilometrov za hodinu. Za prekročenie…

BM: Ustekana sobota