Kontajnery na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sú už rozmiestnené po meste. Sú určené pre fyzické osoby, čo znamená, že sa do nich nemôže ukladať odpad z podnikateľskej činnosti.

Foto: Stanislav Osuský

Na otázky ohľadom zberu bilogociky rozložiteľného kuchynského odpadu odpovedala referentku Útvaru výstavby a životného prostredia Mestského úradu Malacky Jana Chválová.

 

 Je možné vyhadzovať kuchynský odpad v obaloch (napr. v papierových vreckách či vreckách z kompostovateľných materiálov)? Alebo treba odpad vysypať do kontajnerov iba voľne?
Je to možné aj v kompostovateľných obaloch, avšak z hľadiska ďalšieho spracovania odpadu je to lepšie bez obalov. Upozorňujeme, že odpad sa nemôže vyhadzovať v sklenených pohároch.

 

 Je pravda, že rodinné domy nebudú mať vlastné kontajnery na kuchynský odpad? Ak áno,   pristúpi mesto v budúcnosti k možnosti zabezpečenia kontajnerov a odvozu aj pre rodinné domy?
Kontajnery, ktoré sa teraz rozmiestňujú, sú tzv. prvá etapa. Skúšobné obdobie ukáže potrebu a naše možnosti. Nevylučujeme, že sieť kontajnerov na kuchynský odpad sa môže zahustiť. Označené hnedé kontajnery sú rozmiestnené na zberných hniezdach aj v lokalitách rodinných domov. Časť kuchynského odpadu, napríklad šupky z ovocia a zeleniny alebo škrupiny, sa dajú dať aj do hnedých BIO kontajnerov na rastlinný odpad – tie majú rodinné domy k dispozícii už nejaký čas. Avšak zvyšky mäsa  a varené zvyšky znečistené olejom je potrebné ukladať do kontajnera na kuchynský odpad.

 

Aké výhody a nevýhody prináša separovanie kuchynského odpadu?
Výhodou je, že sa zníži množstvo odpadu ukladaného na skládku zmesového odpadu. To znamená zníženie nákladov na skládkovanie. V celkových nákladoch mesta sa to ale zatiaľ vyrovná, lebo pribudnú náklady na zber a spracovanie kuchynského odpadu.

 

Odzrkadlí sa separovanie kuchynského odpadu v poplatku za komunálny odpad?
Separovanie kuchynského odpadu zatiaľ predstavuje náklad, čiže poplatky sa mierne zvýšili. Ak sa ale v budúcnosti vďaka tomu podarí znížiť množstvo zmesového komunálneho  odpadu a prípadne sa bude môcť znížiť počet kontajnerov na sídliskách, nebude treba dočisťovať stojiská a dôjde k reálnemu poklesu nákladov na nakladanie s odpadom. Vtedy je eventuálne možné uvažovať o úprave poplatku za komunálny odpad. Zatiaľ však stále stúpa poplatok, ktorý platí mesto za uloženie odpadu na skládku – hovoríme o zmesovom komunálnom odpade, ktorý stále predstavuje najväčšiu časť z celkového množstva odpadu.

 

Kam poputuje vyzbieraný kuchynský odpad a ako bude spracovaný?
Do kompostárne Stupava.

 

Ako bude spracovaný kuchynský odpad ďalej využitý?
Vzniknutý produkt sa primieša do kompostu. Jeho ďalšie použitie bude závisieť od dosiahnutých technologických parametrov.

 

V čom sa líši spracovanie a využitie kuchynského odpadu od biologického odpadu zo záhrad?
Kuchynský odpad musí prejsť hygienizačným procesom.    

 

Sme pripravení na nový systém separovania a spracovávania nového druhu odpadu?
V našom regióne chýbajú rovnomerne a v dostupnej vzdialenosti rozmiestnené spracovateľské prevádzky na kuchynský odpad, tzv. kompostárne. Povinné zavedenie systému separácie kuchynského odpadu predstavuje pre samosprávy dosť vysoké náklady, v ktorých je zahrnuté obstaranie kontajnerov, ich obsluha a pravidelné umývanie či doprava na miesto spracovania.

 

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria: 

šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, pečivo a cestoviny, mäsové a mliečne výrobky,  zvyšky jedla a kosti, škrupiny z orechov, potraviny po záručnej dobe, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nepatria: 

oleje, nescedené polievky, zvyšky potravín s obalom, zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, popol, burina, kvety , uhynuté zvieratá, trus zvierat.

Text: Malackí zberači/J. Chválová/-red-, foto: S. Osuský


.

Lapková patrola