Centrálny krízový fond (CKF), ktorý od roku 2009 pomáha v mestách a obciach Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) kompenzovať straty spôsobené živelnými pohromami, prispel vlani sumou 88.500 eur 24 miestnym samosprávam na refundáciu nákladov súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19.

ilustračné foto

Tento rok bude v rámci plánovaných výziev možné žiadať aj o príspevok na realizáciu preventívnych opatrení. Predseda TTSK Jozef Viskupič vyzval starostov a primátorov, aby zapojili svoje obce a mestá do CKF na rok 2021 a do konca marca uhradili členské príspevky.

V roku 2020 ďalšími 81.000 eurami podporil CKF 22 projektov zameraných na zadržiavanie vody v krajine, ktoré pôsobí aj ako ochrana proti povodniam, či plnenie dôležitých úloh pri ochrane ľudí a majetku dobrovoľnými hasičmi. „V poslednom čase sa čoraz častejšie stretávame s výskytom mimoriadnych situácií v podobe prírodných pohrôm, akými sú povodne, prívalové dažde, veterné smršte, požiare alebo iné prírodné anomálie, spôsobujúce veľké škody na verejnom i súkromnom majetku. Spolupatričnosť a solidarita obyvateľov TTSK zastúpených územnými samosprávami pri odstraňovaní ich následkov je mimoriadne dôležitá. Členské obce a mestá môžu nielen získať finančné prostriedky na riešenie už vzniknutých krízových situácií, ale aj na preventívne opatrenia,“ uviedol Viskupič.

Fond vznikol na základe Memoranda o partnerstve a spolupráci TTSK a regionálnych združení miest a obcí. Samosprávy uhrádzajú členský príspevok vo výške 0,50 eura na jedného obyvateľa vždy do konca marca príslušného roka. V roku 2021 sa tak deje na účet číslo SK89 0200 0000 0029 7605 1853 s uvedením IČO obce alebo mesta ako variabilného symbolu.


.