Príprava navrhovanej diaľničnej križovatky D2-Studienka sa posunula vpred. Projekt sa dostal do fázy posudzovania vplyvov na životné prostredie (proces EIA). Križovatka je súčasťou následných krokov, ako postupne vylúčiť tranzitnú dopravu z mesta Malacky.

Iná diaľničná križovatka, D2-Rohožník, už má proces EIA za sebou a  je vo fáze prípravy projektovej dokumentácie k povoľovaciemu konaniu. Táto križovatka odkloní na diaľnicu dopravu z malokarpatského podhoria, predovšetkým nákladné autá z Rohožníka, ktoré prechádzajú obývanou zónou na Rádku a tesne popred nemocnicu.

Križovatka D2-Studienka vylúči dopravu zo smeru od Veľkých Levár, ktorá v súčasnosti prechádza centrom Malaciek, a Studienky – tá prechádza obývanou zónou. Pre jej výstavbu je potrebná nová spojnica levárskej cesty na cestu zo Studienky. Na tomto projekte prepojenia na diaľnicu spolupracuje mesto Malacky s Bratislavským samosprávnym krajom.


.
Toto je čítané

Na brehu Moravy pri Malých Levároch vracajú život mokradiam

Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne,…

BM: Ustekana sobota