Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vstúpi do projektu Life IP. Zameriava sa na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia, podporuje tiež vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity v oblasti kvality a ochrany ovzdušia. Cieľom je spoločne nastaviť koncepciu a rozbehnúť danú agendu aj na nižšej úrovni, ako len štátnej, minimálne na úrovni krajov.

Podľa Barbory Lukáčovej, riaditeľky odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Úradu BSK, pre kraj je to veľkou výzvou. Jeho zapojenie je aj súčasťou akčného plánu schváleného Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) BSK na roky 2021 – 2027, teda základného strategického dokumentu. „Jedna z vážnych otázok životného prostredia okrem dlho spomínanej ochrany vody, kanalizácie a práce s odpadmi, je aj kvalita ovzdušia, ktorá je u nás, dá sa povedať, jedna z najhorších,“ uviedla pre TASR Lukáčová.

Bratislavský kraj čelí nadmernému znečisteniu ovzdušia najmä zo strany mobilných zdrojov. Dominantným znečisťovateľom je cestná doprava, ktorá sa podieľa na väčšine emisií znečisťujúcich látok v kraji a zároveň tvorí takmer 40 percent z celkových emisií z cestnej dopravy v SR. „Najviac sme zaťažení mobilnými zdrojmi v kolerácii s dopravou. Sú to ale aj veľkí zamestnávatelia a výrobcovia ako statickí znečisťovatelia ovzdušia,“ poznamenala Lukáčová.

Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia. Napriek niektorým zlepšeniam dosiahnutým v posledných rokoch je situácia stále neuspokojivá. Hlavnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú lokálne kúreniská so spaľovaním tuhých palív v domácnostiach, doprava, priemysel a energetika.

“V súvislosti s prekročením limitných/cieľových hodnôt na ochranu zdravia čelí Slovensko konaniu za porušenie požiadaviek smernice o kvalite okolitého ovzdušia a hrozí mu podanie na Súdny dvor EÚ zo strany Európskej komisie,” konštatuje kraj v dôvodovej správe materiálu o vstupe do projektu, ktorý schválili krajskí poslanci na júnovom rokovaní.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia je jedným z opatrení prijatých na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku a je priamou odpoveďou na výzvu Európskej komisie. Zapojení sú: Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, takmer všetky samosprávne kraje s výnimkou Bratislavského a Nitrianskeho kraja, Slovenský hydrometeorologický ústav, PEDAL Consulting, VŠB – Technická univerzita Ostrava.


.

Je ok, ak nie si ok BSK