Záhorské múzeum v Skalici, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, pripravilo v Galérii u františkánov panelovú výstavu, pozostávajúcu z troch častí. Ide o výber z najúspešnejších výstav múzea v posledných rokoch. Informovalo o tom múzeum na webovej stránke.

Prvá časť Františkáni v Skalici približuje dejiny skalického františkánskeho kláštora Bolestnej Panny Márie so zameraním na duchovný a kultúrny odkaz. Založený bol observantmi v 1. polovici 15. storočia, v roku 1517 sa začlenil do novovzniknutej provincie Najsvätejšieho Spasiteľa. Kurátorom tejto časti výstavy je Martin Hoferka.

Hlavným cieľom výstavy Vinohrady, vinohrady… je predostrieť historické súvislosti rozvoja vinohradníctva v Skalici a blízkom okolí Pomoravia. “Predstaviť dôležité dokumenty dokladujúce spätosť vinohradníctva a vinárstva so Skalicou už z 15. storočia, ale aj pôsobenie rôznych spolkových organizácií na rozvoj vinohradníctva,” uviedol kurátor výstavy Róbert Svíba.

Výstava Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok je venovaná tradičným podobám ľudového odevu na Záhorí. Výstava, ktorej kurátormi sú Dita Andrušková a Richard Drška, mapuje lokálne formy sviatočného a obradového mužského a ženského odevu, vychádzajúc z historického vývoja Záhoria rozdeleného na panstvá.

Výstava bude v galérii prístupná od 18. júna do 6. augusta.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024