Včasnostredoveký mohylník v extraviláne Skalice v polohe Kopečnica patrí k výnimočným pamiatkam pochádzajúcim aj z obdobia Veľkej Moravy. Informoval o tom Pamiatkový úrad SR.

foto pamiatky.sk

Nachádza sa na severozápadnom svahu Tureckého stola, ktorý je jedným z najzápadnejších výbežkov Bielych Karpát nad Dolnomoravským úvalom. „Skalický mohylník tvoria mohyly rôznej veľkosti, od takmer neviditeľných násypov vysokých približne 30 centimetrov po najväčšie mohyly o výške dva až dva a pol metra s priemerom do 28 metrov,” informuje úrad.

Mohylník bol v minulosti skúmaný viacerými bádateľmi a zároveň bol v rôznych obdobiach ničený hľadačmi „pokladov“. Veľká časť mohýl je preto čiastočne alebo výrazne narušená, vrátane nedávneho poškodenia nelegálnymi výkopmi alebo ťažkými lesnými mechanizmami.

foto pamiatky.sk

“V rokoch 2018 a 2019 uskutočnili archeológovia Pamiatkového úradu SR v priestore mohylníka nedeštruktívny výskum s využitím viacerých metód ako identifikácia mohýl na základe dát získaných leteckým laserovým skenovaním, povrchový prieskum v teréne, základná dokumentácia mohýl, porovnanie digitálneho modelu reliéfu a výškopisného modelu s využitím viacerých vizualizačných filtrov s údajmi zo starších výskumov a s aktuálnou situáciou, či geofyzikálny prieskum. V priestore mohylníka v lese bolo zistených 66 mohýl,“ uviedol Pamiatkový úrad SR.

Mohyly aj zásahy do nich sú dobre viditeľné na digitálnom 3D modeli, ktorý bol spracovaný z dát získaných leteckým laserovým skenovaním, ktoré Pamiatkovému úradu SR poskytol Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Vizualizácia využíva farebné zobrazenie zvýrazňujúce terénne nerovnosti.

Model je dostupný na platforme Sketchfab. Pamiatkový úrad SR jeho spracovaním pokračuje v sérii 3D modelov archeologických nálezísk, ktoré sprístupňuje pri príležitosti Európskych dní archeológie 2021.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024