Mestské zastupiteľstvo v Malackách (24. júna) prerokovalo predovšetkým ekonomické materiály, vrátane správ hlavnej kontrolórky z kontroly hospodárenia niektorých subjektov (AD HOC, Dobrovoľný hasičský zbor), návrhov všeobecne záväzných nariadení, návrhov prevodov, vecných bremien a prenájmov  či zmien rozpočtu mesta a príspevkových organizácií (Mestské centrum sociálnych služieb, AD HOC, Mestské centrum kultúry).

Foto: Ľubica Pilzová

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 2015 – 2020 a schválili zadanie Územného plánu zóny Malacky – Mayer. Materiály, uznesenia, zápisnica a videozáznam sú k dispozícii na www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.

Školstvo
Cirkevná materská škola, ktorá začína svoju činnosť 1. septembra 2021, dostane na každé dieťa dotáciu od mesta. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve určuje, že táto suma má byť vo výške najmenej 88 % sumy, ktorú mesto vynakladá na dieťa materskej školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo  dotáciu v tejto výške.

K 31. augustu tohto roka končí spoločný školský obvod s Kostolišťom a Suchohradom – deti z týchto obcí doteraz chodili do ZŠ na Záhoráckej ulici. Dôvodom zrušenia spoločného školského obvodu je nárast poštu školopovinných detí v Malackách a kapacita našich škôl.

Nové mestské byty
Nové všeobecne záväzné nariadenie určuje podmienky nájmu nových mestských bytov, ktoré vznikli prestavbou priestorov na Mierovom námestí. Ide o 9 bytových jednotiek, primárne určených pre lekárov, pedagógov či osoby v akútnej nepriaznivej bytovej situácii (týrané osoby, osamelí rodičia s deťmi).

Zmena rozpočtu
V rámci zmeny rozpočtu poslanci okrem iného schválili po 10 000 € na údržbu, čistenie a opravu mestských komunikácií, na ošetrenie drevín na cintorínoch a na obstaranie elektronickej vývesnej tabule.

Dodatočné financie pôjdu aj na rozšírenie workout ihriska v Zámockom parku a na rekonštrukciu detského ihriska pred športovou halou Malina – v tomto prípade pôjde o jeho postupnú kompletnú obnovu (nové hracie prvky, vybúranie asfaltu, pridanie vodopriepustnej dlažby atď). Ihrisko bude spĺňať všetky bezpečnostné i estetické kritériá.

Dotácie pre športové kluby
Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo dotáciu na činnosť TJ Strojár vo výške 13 189 € a AC Malacky vo výške 3 483 €. Dotácie pre ostatné kluby nepresiahli výšku 3 319 €, čo znamená, že v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta nepodliehajú schváleniu poslancami. Výšku dotácií pre jednotlivé športové kluby schválila komisia pre šport a mládež.

Športový klub Dotácia  2021 Dotácia 2020
TJ Strojár – spolu 13189 € 10 314 €
TJ Strojár- basketbal 1954 € 1528 €
TJ Strojár- hádzaná 4881 € 3817 €
TJ Strojár- volejbal 0 € 0 €
TJ Strojár- tenis 849 € 664 €
TJ Strojár- karate 1822 € 1425 €
TJ Strojár- judo 1853 € 1449 €
TJ Strojár- kulturistika 1645 € 1286 €
TJ Strojár- turistika 125 € 98 €
TJ Strojár- ZRTV 60 € 47 €
LK Sagittarius 1008 € 789 €
TK  Tie break 317 € 248 €
SPZ-klub streleckých nádejí 122 € 95 €
1.SC Malacky florbal 1393 € 1 089 €
ŠK Žolík 2210 € 1 728 €
Leteckí modelári – RC LMK 1096 € 857 €
Alfa boxing club 1 926 €
ČSFA 1566 € 1 225 €
Boxingclub RTJ 882 € 690 €
Synchro. plávanie 453 € 354 €
Benzinol OVM 1316 € 1 029 €
Športovo-strelecký klub ZTŠČ 1125 € 880 €
SCK Záhorák 137 €
TK Grande 794 € 621 €
FC Malacky 939 € 734 €
Mažoretky ELLA 643 € 503 €
Klub vojakov v zálohe 904 € 707 €
Mestský stolnotenisový klub 2482 € 1 941 €
Auto klub Malacky 474 € 371 €
AC Malacky 3483 € 2 724 €
SJ Sport, o. z. 547 € 428 €
Záhorácky šachový klub 375 € 293 €
OZ Pohybovňa 381 € 298 €
Záhorácky let. klub 301 € 235 €
Latino school 61 €
Buldoci sálový futbal 123 €
SPOLU 36 000 € 30 400 €

 

Ľubica Pilzová


.

Lapková patrola