Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 13, ods. 4, písm. a zvoláva starostka obce Borský Svätý Jur Anna Kratochvílová zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.2.2011 o 18.oo hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o čerpaní poskytnutých dotácií z rozpočtu obce spoločenským organizáciam v r. 2010
4. VZN č. 1/2011 upravujúce podmienky prenájmu sociálnych nájomných bytov
5. Dodatok č. 1, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
6. Informácie o poskytnutí účelových finančných prostriedkov z rozpočtu obce
7. Návrh rozpočtu na rok 2011
– dotácie pre spoločenské organizácie a športové kluby
– rozpis finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ a dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce
Borský Sv. Jur na rok 2011
– stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2011
8. Pošta, rôzne
9. Diskusia
10.Záver

Zdroj: borskysvatyjur.sk


.

INAT Rezanie laserom