Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba spolu so starostami obcí v malackom okrese navštívil zaplavené územia v povodí rieky Moravy. Župa v tomto teritóriu spustila rozsiahly monitoring. Výsledky mapovania územia využije samosprávny kraj na pomoc obciam pri kalamitnom premnožení populácie komárov. Župa chce udržať populáciu komárov v danom území na prirodzenej úrovni a nenarúšať ekologické väzby a vzťahy v prírode. Biologický zásah proti larvám komárom začal dnes.

„Pri biologickej forme znižovania populácie komárov sú najdôležitejšími činiteľmi optimálne načasovanie aplikácie biologického prostriedku a presnosť lokalít. Pre tento účel sme minulý rok vyvinuli unikátnu mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje pravidelné monitorovanie liahnísk komárov a optimálne načasovanie aplikácie biologického prostriedku na znižovanie populácie komárov na území BSK,“ vysvetlil Juraj Droba.

V mobilnej aplikácii prebiehajú dva procesy: „Rutinné kontroly liahnísk” a „aplikácia BTI pri hrozbe kalamity”. Mobilná aplikácia zároveň umožňuje aj mapovanie, spresňovanie a pridávanie nových potenciálnych liahnísk komárov, keďže liahniská komárov sa dynamicky menia v čase priestore.

Priamo v teréne situáciu monitoruje aj sieť dobrovoľníkov pod metodickým dohľadom hlavného biológa BSK – Lucie Strelkovej, ktorá vyhodnocuje situáciu na liahniskách a dáva pokyn na zásah v lokalitách s kalamitnými počtami lariev.

„Okrem spomínaných aktivít je Bratislavský samosprávny kraj nápomocný aj v spoločnom cezhraničnom projekte MOSQUITO BIOREGULATION, od ktorého očakávame posilnenie biologickej regulácie komárov v prihraničnom regióne Slovenska a Rakúska prostredníctvom harmonizácie metodiky a koordinácie postupov, vývoja cezhraničného systému včasného varovania, systematické, spoločné vedecké monitorovanie komárov a zvýšenie verejnej akceptácie biologickej regulácie komárov,“ doplnila Mária Rajecká, riaditeľka odboru územného plánu, GIS a životného prostredia.

V rámci partnerstva budú testované aj nové možnosti aplikácie BTI, najmä zo vzduchu, t.j. za pomoci vrtuľníka a dronu v troch najproblematickejších územiach. Prvým je Devínske jazero, a to z dôvodu jeho veľkej rozlohy a členitosti, ktorá pri vyliatí vody do inundácie rieky Morava neumožňuje aplikáciu BTI aplikovať len pozemnými metódami. Tento rok bude poskytovateľ služby v ťažko dostupných lokalitách aplikovať BTI látku aj pomocou dronu. Druhou lokalitou je územie Veľké Leváre – Gajary, ktoré predstavuje rozsiahle lúky priamo pri toku rieky Morava a zaplavovaný les, kde je aplikácia BTI problematická z dôvodu obťažnosti prístupu pre samotné aplikovanie BTI. Tretím územím je oblasť pri obci Vysoká pri Morave, ktorá bola vybraná na základe častejších a opakovaných záplav. Táto lokalita nebýva zaplavovaná iba pri povodniach na rieke Morava, ale aj pri vytlačení vodnej hladiny z koryta rieky vplyvom vzdutia zapríčinenom povodňami na rieke Dunaj, k čomu prišlo aj tento týždeň.

K aplikácii prípravku s obsahom BTI látky pristupujeme po odznení záplavovej vlny, keď sú už vytvorené samostatné liahniska komárov. Z našich doterajších skúsenosti sme predpokladali, že prvý zásah prebehne v sobotu 24.7.2021 v obci Vysoká pri Morave a v utorok 29.7.2021 v oblasti Devínskeho jazera. Nakoľko táto povodeň je špecifická rýchlym poklesom vody, na Devínskom jazere zasahujeme už dnes v liahniskách s plytšou vodou, kde sa už vyskytovali larvy a v sobotu bude veľký zásah aj s dronom a ošetrí sa zvyšok územia a aj liahniská vo Vysokej pri Morave,“ dodala Mária Rajecká.

Bratislavský samosprávny kraj vyvíja aktivitu aj smerom k zmene legislatívy. Totiž, biologické prípravky proti komárom, na rozdiel od tých chemických, nesmie súkromná osoba nakupovať ani aplikovať. Týka sa to najmä rodinných domov, pri ktorých sa malé vodné plochy nachádzajú úplne bežne.


.

INAT Rezanie laserom