Bratislavský samosprávny kraj (BSK) udelil ocenenia v sociálnej oblasti. Získali ich tí, čo prispeli k zvýšeniu kvality sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a zvýšeniu kvality života prijímateľov sociálnej služby. Práca ocenených je nesmierne dôležitá, pretože ju robia s láskou, radosťou, nezištne, obetavo a s nadšením.

„Zamestnanci zariadení sociálnych služieb nezištne, obetavo a s empatiou pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím. Ide o nesmierne náročnú a zodpovednú prácu. Aj touto formou ocenenia im chceme vyjadriť vďaku a uznanie za ich pracovné nasadenie a za ich ľudský a vysoko profesionálny prístup pri poskytovaní sociálnych služieb ľuďom so zdravotným postihnutím,“ vyzdvihol prácu zamestnancov v oblasti sociálnych služieb predseda BSK Juraj Droba.

Macek Knihy.Zahori

Ocenenia boli udelené v štyroch kategóriách. V kategórii prijímateľ/prijímateľka sociálnej služby bolo ocenených 10 laureátov. Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje sociálna služba takmer 1400 prijímateľom sociálnej služby s rôznym druhom zdravotného postihnutia. Ich životné príbehy sú síce poznačené ťažkým zdravotným postihnutím, sú však plné inšpirácie, ľudskosti, radosti, šťastia ale aj hrdinstva.

V kategórii zamestnanec/zamestnankyňa zariadenia sociálnych služieb bolo ocenených 24 ľudí. V zariadeniach sociálnych služieb, ktoré má samosprávny kraj vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, pracuje takmer 1000 zamestnancov. Udelenie ocenení je nielen uznaním významu ich práce, ale zároveň príležitosťou upozorniť aj na dôležitosť ich konania. „Patrí im veľká vďaka za ľudský prístup, pracovné nasadenie, profesionalitu, s ktorou dennodenne pristupujú k prijímateľom sociálnej služby. To, že sú pre chod zariadenia a život v ňom nenahraditeľní, sa ukázalo viac ako inokedy počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19,“ zdôraznil Juraj Droba.

V kategórii Zariadenie sociálnych služieb získalo ocenenie za výnimočný čin Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi v Pezinku. V kategórii dobrovoľníctvo a filantropia získalo ocenenie 5 laureátov. Dobrovoľnícke aktivity v zariadeniach sociálnych služieb zohrávajú významnú úlohu pri poskytovaní sociálnych služieb. Dobrovoľníci sa svojimi aktivitami podieľajú na zveľaďovaní zariadenia a zvyšovaní kvality života prijímateľov sociálnej služby.

„Nenápadní hrdinovia – týmto pomenovaním môžeme právom označiť ľudí, ktorí zodpovedne, s láskou a oduševnením pôsobia v zariadeniach sociálnych služieb. Patrí im veľká vďaka za ľudský prístup, pracovné nasadenie, profesionalitu, s ktorou dennodenne pristupujú k prijímateľom sociálnej služby. Počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 sme si viac ako inokedy uvedomovali, ako veľmi sú zamestnanci zariadení sociálnych služieb, a to bez ohľadu na ich profesiu, pre život a chod zariadenia nenahraditeľní. Ihneď po vypuknutí pandémie pomáhali v prvej línii. To všetko napriek neúmernej psychickej záťaži, obavám z nakazenia a pod veľkým tlakom. Ich jediným cieľom a želaním bolo ochrániť zdravie a život prijímateľov sociálnej služby. Svojím konaním sú vzorom pre nás všetkých. Právom im patrí nielen veľké ĎAKUJEME, ale aj spoločenské uznanie, ocenenie a adekvátnejšie finančné ohodnotenie,“ uzavrela Marica Šiková, riaditeľka odboru sociálnych vecí BSK.

Zoznam ocenených

Kategória: Prijímateľ/Prijímateľka sociálnej služby

Darina Košťálová, Lucia Švancarová, Ján Prochádzka, Martin Droba, Zdenka Gomolová, Jana Telekešová, Jaroslav Pihík, Róbet Adamčík, Bedřich Matoušek, Anna Juricová

Kategória: Zamestnanec/Zamestnankyňa zariadenia sociálnych služieb

Oľga Čermáková, Zdenka Gaálová, Dana Šimková, Daniela Barbušová, Mária Boháčová, Emília Tománková, Zuzana Pottmanová, Michal Bergendi, Mgr. Soňa Schwantzerová, Júlia Urbanovičová, Helena Lipčáková, Viera Pečimonová, Eva Rybárová, Mgr. Martina Betinová, Jana Večerová, Mária Hollá, Anna Jánošová, PaedDr. Renáta Balážová, Mgr. Jana Čajágiová, Mgr. Júlia Krupová, Anna Huťová, Monika Slezáková, Kamila Červenková, Anna Lederleitnerová

Kategória: Zariadenie sociálnych služieb

Ocenené bolo 1 zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Pezinok – za výnimočný čin.

Kategória: Dobrovoľníctvo a filantropia

Eva Sýkorová , Mgr. František Košarišťan, Ing. Ivana Šuplatová, Hasičský a záchranný útvar hl. mesta Bratislava, Divadlo Agapé


.
Toto je čítané

Na brehu Moravy pri Malých Levároch vracajú život mokradiam

Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne,…

BM: Ustekana sobota