Bratislavský župan Juraj Droba od začiatku svojho pôsobenia pracuje na skvalitňovaní školstva na základe Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania. To sa odrazilo nielen na lepších podmienkach pre žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, ale aj v náraste záujmu o župné školy. Jej aktualizovanú verziu schválili v piatok 10.9. župní poslanci.

Juraj Droba

Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania na našich stredných školách, ktorých máme vo svojej pôsobnosti 54, aktualizujeme každoročne v zmysle platnej legislatívy. Súčasná aktualizácia je spracovaná na základe údajov za školský rok 2020/2021 zo všetkých dostupných zdrojov a databáz a aj z našich vlastných údajov,“ ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba a zároveň ocenil prácu župného tímu odboru školstva.

V základných princípoch sa chce Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) na roky 2019 – 2022 aj naďalej sústreďovať na otvorenú komunikáciu s partnermi tak, aby sa zapojil čo najväčší počet aktérov do procesu skvalitňovania školstva na území BSK. Cieľom je hľadať spoločné riešenia v prospech žiakov, učiteľov a škôl na území BSK pre vytváranie rovnocenných podmienok na rozvoj výchovy a vzdelávania na všetkých školách v BSK, bez ohľadu na typ či zriaďovateľa.

Dôležitá je aj spolupráca so zamestnávateľmi, ktorá je pre kraj základným zdrojom zvyšovania kvality odborného vzdelávania na stredných školách. Preto má BSK ambíciu byť lídrom pri nastavovaní spolupráce so zamestnávateľmi za účelom rozvoja odborného vzdelávania na území kraja.

Kraj bude naďalej pracovať aj na zvyšovaní kvality všetkých škôl, aby mohli byť do maximálnej možnej miery považované za „výkladnú skriňu“ slovenského školstva. Takisto kľúčovou zostáva aj zachovanie regionálnej a sociálnej dostupnosti v zmysle zabezpečenia kvalitnej siete stredných škôl na území kraja. Nakoľko sú stredné školy výrazným nositeľom vzdelávania a vzdelanosti, ich zachovanie aj v jednotlivých regiónoch kraja sú dôležité pre rozvoj územia. Minimalizovanie vzdialeností, ktoré musia žiaci dochádzať do škôl, má zároveň pozitívny dopad na odľahčenie nárokov na dopravnú infraštruktúru v najvyťaženejšom čase.

„Pokračovať budeme aj vo zvyšovaní ohodnotenia a postavenia učiteľov a zamestnancov škôl a školských zariadení BSK. Nedostatočné mzdové ohodnotenie a postavenie učiteľov a zamestnancov škôl BSK predstavuje najvýznamnejšiu prekážku udržateľného zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania na území BSK. Problém mzdového ohodnotenia učiteľov a zamestnancov škôl je v rámci SR najvypuklejší v BSK z dôvodu vyšších miezd v regióne. Napriek tomu, že v rámci preneseného výkonu štátnej správy nesie štát zodpovednosť za stanovenie mzdového ohodnotenia učiteľov a zamestnancov škôl, BSK bude v rámci svojich zákonných kompetencií vyvíjať maximálne úsilie na zlepšenie ohodnotenia a postavenia učiteľov a zamestnancov škôl,” priblížil Juraj Droba.

Bratislavská župa nedávno zaviedla benefity pre zamestnancov ako napríklad preplácanie mimovyučovacej činnosti, príplatok za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch či za adaptačné vzdelávanie. Župa prepláca učiteľom jazykové vzdelávanie i doplňujúce pedagogické štúdium.

Jedným z nových benefitov bude príspevok na dopravu. Regionálna stratégia bude prerokovaná v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu a v Územnej školskej rade na ich najbližšom rokovaní.


.
Toto je čítané

Záhoráci majú naozaj na viac, vraví Rudolf Draškovič. O posilách aj o novej hale

Hádzanári spojeného tímu Stupavy a Malaciek Záhoráci majú za sebou extraligovú sezónu,…

HAŠŠO 6/2024