Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja rokovali v stredu 8. decembra 2021 poslednýkrát v tomto roku. Okrem schválenia nového rozpočtu a vyhlásení viacerých dotačných výziev rozhodli aj o prehĺbení úspešnej 15-ročnej spolupráce s Juhomoravským krajom.

„Od nového školského roka budeme cielene motivovať deviatakov, aby nastúpili do niektorého z nedostatočne obsadených odborov na našich stredných školách. Spolu so zamestnávateľmi sme ako takéto identifikovali odbory ako murár, mäsiar, obrábač kovov alebo chemik-operátor. Do zoznamu sme iniciatívne zaradili aj odbor zdravotnícky asistent, hoci sa nám hlási dosť záujemcov. Reflektujeme totiž na dlhodobý dopyt po zdravotníkoch, ktorý pandémia len zväčšila. Budúce študentky a študenti sa môžu tešiť na štipendium 50 eur mesačne počas prvých dvoch rokov, ako aj na ďalšie výhody známe z nášho systému duálneho vzdelávania. Ide najmä o bezplatné cestovanie prímestskými autobusmi a bezplatné ubytovanie v župných internátoch po celú dĺžku štúdia,“ avizoval trnavský župan Jozef Viskupič.

Záhorácke rádio 2024 01

Župa podá žiadosť o spolufinancovanie výstavby telocvične na Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede, ktorej prípravné práce už prebiehajú. Na projekt s celkovým rozpočtom 914-tisíc eur požiada o dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 520-tisíc eur. V záujme rozvoja športovej infraštruktúry v Trnavskom kraji zastupiteľstvo vyčlenilo 400-tisíc eur pre Slovenskú technickú univerzitu, ktorá plánuje požiadať o spolufinancovanie v rámci tej istej výzvy na rekonštrukcie plavárne v areáli svojej Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave. Mesto Dunajská streda sa plánuje uchádzať o príspevok z fondu na dobudovanie zimného štadióna, čo župa podporí sumou 200-tisíc eur. „V historicky prvej výzve Fondu na podporu športu sme uspeli s projektom výstavby telocvične v Gbeloch, ktorý bol celoslovensky vyhodnotený ako druhý najlepší. Predložíme žiadosť na získanie príspevku na ďalšiu novú telocvičňu, tentokrát v Dunajskej Strede. Časť ušetrených peňazí chceme vložiť do potrebného zastrešenia tamojšej ľadovej plochy. Pomôcť chceme aj plaveckej verejnosti v Trnave, a to prostredníctvom spolufinancovania dlho odkladanej rekonštrukcie plavárne na miestnej MTF STU, ktorá slúži aj pre potreby nášho športového gymnázia,“ skonštatoval župan Viskupič.

Poslanci ďalej prijali viacero rozhodnutí, ktoré otvorili cestu výstavbe nového internátu pri Obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi. Na realizáciu modernej stavby, ktorá nahradí 40-ročné UNIMO bunky, je v rozpočte vyčlenených 831-tisíc eur.

Nadväzne na schválenie zónového členenia Trnavského kraja a zavedenie atraktívnych predplatných cestovných lístkov od 1. januára 2023 poslanci schválili nový prepravný poriadok. Novinkou je, že tento dokument, ktorý upravuje predovšetkým podmienky uplatňovania si zliav z cestovného, bude jednotný na celom území župy. Župan Viskupič uviedol, že „benefity pre aktuálnych i bývalých zamestnancov všetkých troch zmluvných dopravcov a ich rodinných príslušníkov ostávajú zachované v plnej miere. Vnímame to ako poďakovanie za ich verejnú službu.“

Dotačné výzvy na podporu aktivít v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti alebo životného prostredia budú otvorené od 1. januára 2022 do 4. februára 2022. Obce a organizácie tak môžu získať dotáciu v minimálnej výške 500 eur z celkového balíka 600-tisíc eur.

V neposlednom rade boli schválené základné dokumenty Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Veľká Morava, ktoré trnavská župa založí spolu s Juhomoravským krajom. Nový formát spolupráce prehĺbi doterajšie úspešné cezhraničné partnerstvo krajov, ktoré trvá už 15 rokov.

Krajské zastupiteľstvo zobralo na vedomie aj operačný plán zimnej údržby, podľa ktorého postupuje Správa a údržba ciest Trnavského kraja. Organizácia sa stará predovšetkým o cesty II. a III. triedy, ktoré má v správe, ale na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest aj o vybrané cesty I. triedy v Trnavskom a Bratislavskom kraji. Po prvýkrát pri tom využíva všetkých svojich 34 nových sypačov a 20 nosičov multifunkčného príslušenstva.

Po skončení zasadnutia si poslanci za príspevok v dobrovoľnej výške mohli vybrať predmety vyrobené klientmi župných zariadení sociálnych služieb. Výťažok bude prostredníctvom župnej Nadácie DAR rozdelený medzi rodiny v núdzi.


.

INAT Rezanie laserom