Mesto Skalica navrhlo dostavbu a rozšírenie prístavu na Baťovom kanáli. Vyplýva to zo zverejneného územného rozhodnutia, ktoré vydalo mesto Gbely ako príslušný stavebný úrad.

Súčasný areál prístaviska pozostáva z prevádzkovej budovy s vyhliadkovou vežičkou, obslužnej komunikácie s parkoviskom a s prístavným mólom. Areál je vybavený aj detským ihriskom a súčasťou je drevená rozhľadňa vysoká sedem metrov.

V navrhovanom riešení sa uvažuje o umiestnení nových objektov na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta. “Hlavnú kompozičnú os návrhu tvorí novovybudovaná komunikácia, na ktorú nadväzujú nové parkovacie plochy pre 15 osobných áut. Z južnej strany komunikácie sú navrhované nové objekty občerstvenia a reštaurácia so svojimi terasami. Nový sociálny objekt s WC, sprchami a kuchynkou bude umiestnený v dosahu parkovísk, v nadväznosti na karavany a oddychové priestory,” informuje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Nathaniel Knizkaren 2023

Ako sa ďalej uvádza v rozhodnutí, na terasách novovzniknutých objektov budú umiestnené lavice so stolmi o celkovej kapacite 42 plus 42 návštevníkov. “Všetky novonavrhované objekty budú napojené na nové inžinierske siete. Do areálu bude privedená pitná voda a splaškové vody budú zaústené do novej žumpy v priestore parkoviska osobných áut. Objekt občerstvenia a reštaurácie bude napojený na samostatnú žumpu. Elektrická energia bude napojená z jestvujúcej trafostanice, prípadne bude navrhnuté alternatívne riešenie,” píše sa v rozhodnutí o umiestnení stavby.


.

INAT Rezanie laserom