Mesto Skalica zverejnilo výsledky verejného obstarávania v zákazke s názvom Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica, o ktorú prejavil záujem jediný uchádzač. Bola ním spoločnosť Vepos – Skalica. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Ilustračné foto 123rf.com

Predmetom zákazky bolo poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi a prevádzkovanie zberného dvora na území mesta. Ako jediná podala ponuku spoločnosť Vepos – Skalica, v ktorej je mesto Skalica aj spoločníkom.

Doba poskytovania služby je stanovená podľa zmluvy na päť rokov na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2026. Spoločnosť podala cenovú ponuku vo výške 3.924.627,27 eura bez DPH, pričom pôvodná celková hodnota zákazky sa predpokladala na 4.732.899,50 eura bez DPH.

Záhorácke rádio 2024 01

Víťazná spoločnosť vyčíslila náklady na zber a odvoz komunálneho odpadu z nádob na 3.029.898,36 eura s DPH, výšku nákladov na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov počas trvania zmluvy vypočítala na 844.080 eur s DPH a na rôzne služby predpokladá náklady v celkovej výške 835.574,36 eura s DPH. Spoločnosť sa zároveň zaviazala, že bude používať ekologické vozidlá v zmysle zákona o podpore ekologických vozidiel.


.

INAT Rezanie laserom