Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva Moravský Svätý Ján, ktoré sa bude konať dňa 29. marca 2011 t.j. utorok o 18,00 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu.

Program:
1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca OZ Ing. Ondrej Kmoška
4. Kontrola plnenia uznesení OZ z 27.1.2011
5. Schválenie rozpočtu obce Mor.Sv.Ján na rok 2011
6. Schválenie VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce
7.Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2011
8. Rôzne:
a) stanovisko obce k plateniu daní za služobných psov – kynológia V.Leváre
b) Marek Pur, Moravský Sv. Ján č. 171 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
c) Janka Leskovská, Mor.Sv.Ján č. 619 – pridelenie obecnej kroniky
d) poskytnutie spoločenskej sály v KD na cvičenie – erobik, joga a zumba
e) ZO Slov.zväzu epileptikov – žiadosť o fin. pomoc
f) Združenie obcí Mikroregionu Šaštínsko – členský príspevok
g) Ing. Marta Škrabáková, Mor.Sv.Ján č. 473 – sťažnosť
h) ZŠ Sekule, PK JAZYKY – žiadosť o fin. príspevok 150,- €
i) Žiadosť OHZ a DHZ o školské ihrisko
j) Berta Adrián, Mor.Sv.Ján 697 – stanovisko obce k stavebnému zámeru
k) Tomková Dagmar, Piesočná – stanovisko obce k zmene účelu užívania stavby
l) Stanovisko stavebnej komisie k podnetom občanov
9. Diskusia
10. Návrh uznesení
11. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!

Anton Emrich, starosta obce


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024