V programe rokovania mestského zastupiteľstva v Malackách vo štvrtok (5.5.) dominovali ekonomické témy.

Keďže sa schvaľoval záverečný účet mesta za rok 2021, svoje správy o hospodárení predložili všetky rozpočtové a príspevkové organizácie (Materská škola, Základná umelecká škola, Centrum voľného času, ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, Mestské centrum sociálnych služieb, Mestské centrum kultúry, AD HOC). Poslanci tiež schválili projekt na rozšírenie kapacity materskej školy na Štúrovej ulici a vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na pomoc odídencom z Ukrajiny.

Mesto vlani hospodárilo s prebytkom
Čistý prebytok hospodárenia samosprávy Malaciek za vlaňajší rok je 1,3 milióna €. Podľa zákona sa táto suma očistí o nevyužité účelovo viazané bežné a kapitálové výdavky z externých zdrojov (štátny rozpočet, dotácie, poplatok za rozvoj), ktoré sa presúvajú do rozpočtu ďalšieho roka. V tomto prípade ide o sumu 563 798 €. Po jej odrátaní zostáva suma 738 904 €, čo predstavuje čistý prebytok vlaňajšieho hospodárenia. Ten sa prenáša do rezervného fondu, z ktorého sa môžu čerpať peniaze na investičné projekty. Po vyčíslení zostatku aj finančných operácií z minulého roka sa celkovo do rezervného fondu mesta za rok 2021 presúva 1 359 169 €.

Záhorácke rádio 2024 01

Dlh mesta je vo výške 29,48 %, čo je hlboko pod povoleným zákonným maximom (60 %). Najvyššiu časť úverového zaťaženia tvoria úvery na odkúpenie kaštieľa, modernizáciu verejného osvetlenia a úver na rozvojové aktivity mesta.
Záverečný účet mesta prešiel bez výhrad nezávislým auditom a schválili ho aj poslanci mestského zastupiteľstva.

Rozšírenie MŠ Štúrova
Mestské zastupiteľstvo súhlasilo, aby mesto predložilo žiadosť o dotácie z eurofondov na rozšírenie kapacity materskej školy Štúrova. Projekt zahŕňa vznik dvoch nových tried a prislúchajúceho zázemia pre 50 detí, rekonštrukciu interiéru jestvujúceho pavilónu, materiálové vybavenie, vrátane nového zariadenia kuchyne a práčovne a zázemia pre nepedagogický personál.

„Spolupráca s mestským zastupiteľstvom je vecná a korektná, čoho výsledkom sú úžasné výsledky v rozvoji nášho mesta. Nezaujímajú ma krvavé oči večných kritikov, z ktorých by Malačania nič nemali, ale poctivá práca mojich terajších kolegýň a kolegov poslancov, ktorá ma presviedča o správnosti našich krokov. Makáme ďalej a spoločne ukončíme prípravu aj nájomných bytov a novej základnej školy,“ uviedol primátor mesta Juraj Říha.

Žiadosť o dotáciu bude vo výške 1,6 milióna € a predpokladá sa spolufinancovanie mesta vo výške takmer 82-tisíc €.

Dobrovoľná zbierka
Mesto po súhlase poslancov zriadi v Slovenskej sporiteľni transparentný účet s názvom Malacky – pomoc odídencom z Ukrajiny. Z dobrovoľnej zbierky budú hradené predmety a služby na pomoc odídencom z Ukrajiny v našom meste a okolí, najmä potraviny, hygienické a zdravotnícke potreby, lieky, výdavky spojené s pobytom v školských a predškolských zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb.
Transparentný účet bude verejne prístupný a otvorený. Bude z neho zrejmé, kto finančne prispel a ako budú prostriedky čerpané. Na webstránke mesta www.malacky.sk sa bude pravidelne zverejňovať informácia o konkrétnom použití financií.

Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský, autor vizualizácie: Ing. arch. Pavol Citovický, Cityprojekt s. r. o.


.

INAT Rezanie laserom