Pri meste Malacky v povodí toku Malina a Balážovho potoka zrealizujú protipovodňové opatrenia. Štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR v uplynulých dňoch podpísal dve zmluvy s firmou Arprog, akciová spoločnosť Poprad spolu za celkovo 4,5 milióna eur s DPH.

V prípade prác v povodí toku Malina ide o zmluvu za 1,9 milióna eur s DPH. Pri Balážovom potoku dosahuje kontrakt hodnotu 2,6 milióna eur s DPH.

Vodný tok Malina v Malackách. ilustračné foto

Podnik Vojenské lesy a majetky SR chce zrekonštruovať existujúce vodné stavby nachádzajúce sa v povodí toku Malina v okrese Malacky. “V súčasnosti sú tieto čiastočne využívané ako rybníky,” píše sa v zámere s tým, že rybníky majú značne degradované manipulačné objekty. Vytvoriť sa majú nové retenčné priestory, ktoré sa budú plniť len počas povodňových prietokov. “Po dokončení protipovodňových opatrení bude jednoznačným pozitívom zvýšenie protipovodňovej ochrany mesta Malacky a zároveň sa zlepšia ekosystémové podmienky v chránenom území Malina,” deklaruje štátny podnik.

Rekonštruovať plánuje hrádze sústavy rybníkov spolu s manipulačnými objektmi a upraviť chce aj dno rybníkov. Odstrániť chce aj prípadné zistené chyby na vodných stavbách. Využitie objektov na chov rýb sa má zachovať aj po ukončení prác.

Tulaj december 2023

V projekte protipovodňových opatrení v povodí Balážovho potoka v okrese Malacky plánuje podnik zrekonštruovať vodné stavby. Tie sú čiastočne využívané ako rybníky alebo čiastočne nevyužívané z dôvodu ich nevyhovujúceho stavebno-technického stavu.

“Zrekonštruovaním rybníkov, ktoré majú značne degradované ako samotné hrádzové telesá, tak aj manipulačné objekty, sa vytvoria nové retenčné priestory, ktoré sa budú plniť len počas povodňových prietokov,” spresňuje v zámere. Deklaruje, že po realizácii opatrení sa zvýši protipovodňová ochrana mesta Malacky a zlepšia sa podmienky jelšovým porastom v chránenom území Marhecké rybníky.

Opatrenia v tomto prípade predstavujú rekonštrukciu hrádzí sústavy Marheckých rybníkov spolu s obnovou manipulačných objektov a úpravu dna rybníkov.

Ak by sa tieto projekty nezrealizovali, podľa podniku Vojenské lesy a majetky SR by naďalej hrozilo reálne nebezpečenstvo opätovného zaplavovania časti obce pri zvýšených vodných stavoch a zároveň by dochádzalo k postupnej nezvratnej degradácii jelšového ekosystému chráneného územia Marhecké rybníky či častí ekosystému chráneného územia Malina.


.

Je ok, ak nie si ok BSK