Primárne cerebrovaskulárne centrum Fakultnej nemocnice AGEL Skalica získava opakovane medzinárodné ocenenia za kvalitu poskytovania liečby pri cievnej mozgovej príhode (CMP).

Získané ocenenia sú vyústením intenzívnej medziodborovej spolupráce vysoko angažovaného tímu odborníkov. Kolektív neurologického oddelenia v spolupráci s rádiologickým oddelením obhájil tento štatút kvality aj v roku 2021 a získali najvyššie, diamantové ocenenie.

Každý rok je na neurologickom oddelení skalickej nemocnice liečených okolo 400 pacientov s prejavmi akútneho cievneho postihnutia mozgu. V liečbe všetkých pacientov sa postupuje podľa špeciálneho trombolytického protokolu, ktorý zabezpečuje prednostné vyšetrenie a liečbu týchto pacientov. „Dôraz kladieme predovšetkým na rýchly prednemocničný a vnútronemocničný manažment a včasné podanie liečby,“ uviedol primár Neurologického oddelenia nemocnice MUDr. Vlastimil Serdahely, MPH a doplnil: „Obhájenie štandardu kvality je vyústením intenzívnej medziodborovej spolupráce vysoko angažovaného tímu odborníkov. Svoje nezastupiteľné miesto tu majú špecialista neurológ so sestrami jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS), lekári a laboranti rádiologického oddelenia, klinický logopéd, posádky záchranného systému, nižší zdravotnícky personál, oddelenie klinickej biochémie a hematológie, fyzioterapeuti.“

V oblasti manažmentu trombolytickej liečby cievnych mozgových príhod patrí neurologické oddelenie nemocnice dlhodobo medzi najlepšie centrá na Slovensku a je porovnateľné so špičkovými centrami v Európe. Ocenenie kvality starostlivosti ESO ANGELS AWARDS prináleží európskym nemocniciam, ktorých iktové centrá sa vyznačujú najvyššou úrovňou starostlivosti o pacientov s CMP. Ocenenia udeľuje Európska organizácia pre cievne mozgové príhody (ďalej ESO) na základe údajov z Národného centra zdravotníckych informácií.

Rok 2021 bol veľmi špecifický pre epidémiu COVID-19,  s vyšším výskytom cievnych príhod, pričom  trombolytická liečba bola podaná v Skalici 125 pacientom, čo je takmer 43 % všetkých pacientov s ischemickou cievnou príhodou. 38 pacientov bolo odoslaných na mechanické odstránenie zrazeniny z mozgovej tepny – k tzv. mechanickej trombektómii – MTE na vyššie pracovisko. „Vyššie percento liečených pacientov nám umožňuje využívanie umelej inteligencie pri CT vyšetrení mozgu s automatickým hodnotením angiografie a perfúzie, ktorá je  v našej  nemocnici dostupná od roku 2019.  Na základe vyhodnotenia vyšetrení dokážeme v individuálnych prípadoch poskytnúť rekanalizačnú liečbu pacientom aj 24 hodín po prekonaní CMP,“ uviedol primár a zdôraznil: „Kľúčové je pre nás rozpoznanie príznakov a včasné privolanie pomoci. Ak sa vyskytnú príznaky v podobe oslabenia tváre, poruchy reči alebo problémy s hybnosťou na jednej strane tela, s veľkou pravdepodobnosťou ide o výskyt mozgovej porážky a je nevyhnutné volať záchrannú službu.“


.
Toto je čítané

Čo prináša 16. číslo Záhoráka

16. číslo najčítanejšieho regionálneho týždenníka opäť prináša udalosti zo Záhoria, ktoré stoja…

BM: Ustekana sobota