Obec Čáry vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY v ČÁROCH.

Podmienky a požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača:

  • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
  • zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy,
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. ,
  • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
  • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania nájdete na: www.cary.sk

Dátum a miesto podania:

  • termín podania: do 10. augusta 2022  do 12.00 hod.
  • miesto podania: Obecný úrad Čáry, Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Požadované doklady treba doručiť na uvedenú adresu v uzavretej obálke s označením: “Výberové konanie – riaditeľ ZŠ – neotvárať”.

Bližšie informácie na č.t. 034/6592 435, www.cary.sk, 0918431814

 Ing. Martin Královič
starosta obce Čáry


.

Lapková patrola