Rodičia senických prvákov, ktorí začiatkom septembra nastúpili na povinnú školskú dochádzku, si môžu požiadať o jednorazový finančný príspevok sto eur.

Senická samospráva tak chce prispieť rodičom na pokrytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa pri nástupe do prvej triedy základnej školy. Rodičom tak budú preplatené náklady do výšky sto eur spojené s nákupom zošitov, písacích potrieb, učebníc, školských tašiek a nevyhnutných individuálnych pomôcok, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole.

Samotný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku bol schválený na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici (MsZ) a na včerajšom 25. zasadnutí zastupiteľstva bol schválený postup, pravidlá a podmienky jeho poskytnutia. Zásady poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku obsahujú podmienky, kto si môže o príspevok požiadať. Ako sa v zásadách uvádza, príspevok môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá záväzky a dlhy voči mestu Senica, alebo má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava úhradou pravidelných splátok.

Malvínka Knižkáreň 2023

O príspevok môže žiadať ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa s trvalým pobytom v meste Senica, ktoré nastúpilo na povinnú školskú dochádzku alebo rodič prváka s trvalým pobytom v meste Senica, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Tiež to môže byť fyzická osoba, ktorej bolo dieťa s trvalým pobytom v meste Senica nastupujúce na povinnú školskú dochádzku zverené do starostlivosti, nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. V prípade, že súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vyplatí tomu z rodičov, ktorému sa vypláca prídavok na dieťa.

Ak nastupujú na povinnú školskú dochádzku súčasne dve a viac detí, príspevok sa poskytuje na každé dieťa osobitne.

O poskytnutie príspevku treba požiadať v období od 23. septembra do 31. októbra príslušného kalendárneho roka, kedy dieťa nastúpilo na povinnú školskú dochádzku.

Viac informácií o príspevku a tlačivá na webe mesta Senica.


.

Osobnosti kraja BSK