V septembri začali pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (SVP) s ukladaním výziev k odstráneniu objektov pri rieke Morava. Vlastnící majú časový priestor do konca mesiaca november.

Foto: SVP š.p.
  • Nelegálne objekty sú rôzne búdy, maringotky, nepojazdné karavany a podobne. Tie budú predmetom odstraňovania.

Nelegálne objekty – rybárske búdy na ľavom brehu toku Morava je možné vo väčšine prípadov považovať za čierne stavby, nakoľko sú pevne spojené so zemou.

“Správca toku umiestnil výzvy na odstránenie stavieb/objektov na pozemkoch vo vlastníctve štátu a v správe našej organizácie,” informoval Záhorí.sk hovorca SVP Marián Bocák.

Vodohospodári vyzvali na súčinnosť stavebné úrady pri preukazovaní legálnosti stavieb, identifikovaných na ľavom brehu rieky Morava, a to najmä na pozemkoch iných vlastníkov ako SVP š.p. V prípade, že nebudú predložené relevantné podklady o povolení týchto stavieb, žiadajú zabezpečiť ich odstránenie.

“V prípadoch, keď bude identifikovaný stavebník/vlastník, bude znášať aj náklady na odstránenie. V opačnom prípade, keď sa k objektu nikto neprihlási, budeme ich musieť odstraňovať na vlastné náklady,” informuje Marián Bocák.

  • Predpokladaný termín odstraňovania je v priebehu roku 2023. Termíny budú závislé aj od činnosti jednotlivých stavebných úradov.

K stavbám bude potrebné vydať rozhodnutia o odstránení stavby, objekty ku ktorým sa nikto neprihlási budú vodohospodári považovať za opustenú vec a pristúpi sa k ich odstráneniu.

Foto: SVP š.p.

“Odstraňované budú stavby/objekty na pozemkoch v našej správe, nakoľko sme k žiadnemu nedali súhlas k umiestneniu, ako aj nepovolené objekty na pozemkoch iných vlastníkov,” dodáva hovorca SVP.

Prípadne legálne objekty musia spĺňať Zásady povoľovania rybárskych chát v inundácii (záplavované územie) rieky Morava, ktoré boli schválené Slovensko-českou komisiou pre hraničné vody.


.

Labková patrola