Výrobná spoločnosť Volkswagen Slovakia sa dlhodobo zameriava na znižovanie vplyvov na životné prostredie. Ciele má nastavené v piatich oblastiach – znižovanie spotreby energie a vody a eliminácia produkcie CO2, prchavých organických látok a odpadu na zneškodňovanie.

Do roku 2025 sa podnik zaviazal znížiť zaťaženie životného prostredia na jedno vyrobené vozidlo o 59 % v porovnaní s referenčným rokom 2010. Spotrebu energie sa mu podarilo znížiť už o 53 % na jedno vyrobené vozidlo.

→ Podnik dlhodobo vynakladá maximálne úsilie na znižovanie vplyvov na životné prostredie
→ Šetrné a efektívne zaobchádzanie so zdrojmi ešte umocnilo krízové obdobie
→ Vypínací koncept či nápady zamestnancov ako príklady dobrej praxe

„Šetrné a efektívne zaobchádzanie so zdrojmi ešte znásobilo krízové obdobie. Najprv to boli lockdowny a čipová kríza ako dôsledok celosvetovej pandémie, ktoré narušili dodávateľský reťazec a zásobovanie dielmi. Po vypuknutí vojny na Ukrajine potrebu šetrenia energií ešte umocnila energetická kríza, ktorá priniesla extrémny nárast cien energií a otázky ohľadom ich dostupnosti. V dôsledku udalostí ovplyvňujúcich prevádzku závodu bolo potrebné hľadať riešenia, ktoré nám pomáhajú dlhodobo znižovať prevádzkové náklady,“ vysvetlil Dr. Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia.

Volkswagen Slovakia odoberá od roku 2013 výlučne zelenú energiu. Aktuálne v súvislosti s nepriaznivou globálnou situáciou pozorne sleduje, analyzuje a vyhodnocuje situáciu a jej vplyv na činnosť podniku aj z pohľadu dostupnosti a cien energií. Výrobný závod má zároveň nastavený plán úspor v oblasti energií, pričom sa dlhodobo a cielene zameriavame na identifikáciu a nasadzovanie opatrení a technológií, ktoré znižujú energetickú náročnosť výroby a náklady.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

V dôsledku lockdownov bol napríklad zavedený tzv. vypínací koncept. Znamená to, že boli stanovené ciele najnižšej spotreby energií v nevýrobnom čase, ktorých dodržiavanie sa pravidelne kontroluje a vyhodnocuje. Vypínajú sa všetky technologické zariadenia, ktoré je počas odstávok výroby možné vypínať. Zároveň sa vypína osvetlenie vo všetkých výrobných halách, kanceláriách, znižuje sa intenzita areálového osvetlenia a redukuje sa prevádzka vetrania a vykurovania. Popritom sa v podniku uprednostňuje energeticky efektívne regulovateľné LED osvetlenie a moderné svetelné technológie. Napriek vysokej dobe návratnosti hľadá podnik aj možnosti rozšírenia vlastnej výroby elektrickej energie na strechách hál prostredníctvom fotovoltiky.

Ďalej sú vo Volkswagen Slovakia vyvíjané automatické softwarové riešenia, ktoré optimalizujú prevádzku výrobných a energetických zariadení. Podnik neustále hľadá moderné možnosti znižovania produkcie emisií CO2, dekarbonizácie v priemysle prostredníctvom BAT technológií, pri nových projektoch implementuje tepelné čerpadlá, ktoré dokážu využiť potenciál odpadového tepla bez nutnosti spaľovania zemného plynu a produkcie emisií CO2.

K energetickej efektívnosti na pracovisku spoločnosť permanentne motivuje aj svojich zamestnancov, ktorí prinášajú a realizujú viaceré úsporné opatrenia. Súčasťou podnikových aktivít sú aj informačné a edukačné kampane pre zamestnancov.

„V nadväznosti na energetickú krízu je veľmi dôležité, aby boli na Slovensku vytvorené rámcové podmienky na realizáciu environmentálnych cieľov. Zamerať sa na vytváranie priaznivých rámcových podmienok na úrovni štátu je mimoriadne dôležité pre plnenie environmentálnych cieľov podniku, pre splnenie medzinárodných záväzkov a najmä pre udržateľnosť a konkurencieschopnosť priemyslu,” dodal Dr. Grünberg. Patrí sem napríklad definovanie vhodných nástrojov pre udržateľnú mobilitu (vrátane infraštruktúry pre elektromobily), výstavba zariadení pre energetické zhodnocovanie odpadu, ako aj zdroja bioplynu a alternatívnych palív, opatrenia cirkulárnej ekonomiky a podpora biodiverzity na ceste k udržateľnej CO2 neutralite.


.

INAT Rezanie laserom