Prinášame 3 otázky pre kandidátov na primátora mesta Stupava Hany Haldovej, Petra Novisedláka, Mareka Petráša a Jána Riglera.

Kandidáti na primátora Stupava: Hana Haldová, Peter Novisedlák, Marek Petráš, Ján Rigler

Hana Haldová, Ing., 53 r.,
hlavná radkyňa, nezávislá kandidátka

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v meste za posledné 4 roky?

Mesto Stupava zvládlo ťažké obdobie pandémie. Starostlivosť o seniorov.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta?

V Stupave je množstvo šikovných ľudí, ale z dôvodu nepružného prístupu k občanom sa nepodarili dotiahnuť viaceré iniciatívy do finále.

 • Ako si predstavujete vaše mesto Stupava o 4 roky?

Predstavujem si ho ako moderné mesto s otvorenou samosprávou a množstvom tvorivých spoluprác s občanmi i podnikateľským sektorom. Musíme zabudnúť, že Stupava je dedina, potrebujeme riešiť dopravu a infraštruktúru. Potrebujeme koncepčne plánovať, aby sme sa nezobudili v zastavanej slepej uličke.

Radosť počúvať Trnavské rádio 09/23

Peter Novisedlák, Mgr. MBA, 57 r.,
primátor mesta, Strana obcí a miest – som Slovensko

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v meste za posledné 4 roky?

V oblasti školstva sa za posledná 4 roky zvýšila kapacita ZŠ kpt. Nálepku nadstavbou o 8 tried modulovej školy, ako aj nadstavbou panelovej budovy školy o ďalších 10 tried a 9 učební s kompletným zázemím, na ktoré sme získali dotáciu 2,8 mil. eur. Ďalšie investície išli do kompletnej rekonštrukcie elektroinštalácie, kúrenia a zadnej prístupovej cesty k budove školy. V oblasti rozvoja materských škôl sme získali dotáciu 2,4 mil. eur na vybudovanie kompletne novej MŠ a rozšírenie kapacity jednej existujúcej MŠ o dve triedy. V oblasti dopravy sa zrekonštruovalo 15 ulíc alebo ich častí a chodníky na 4 uliciach. Zrekonštruovali sa chodníky a zeleň na centrálnej mestskej zóne. Finalizuje sa komplexná rekonštrukcia obecného domu v Máste, do vlastníctva mesta sme od ŽSR odkúpili historickú budovu železničnej stanice a ukončili architektonickú súťaž na novú ZUŠ a rekonštrukciu Troyerovho námestia. Z eurodotácií sme zrekonštruovali Krupičkov dom, skleníky, vybudovali náučný chodník a uviedli do prevádzky Ekocentrum v malom parku. Vo veľkom parku sme zrevitalizovali pivovarské jazierko a okolie. Vypracovali sme nový ÚP plán mesta do štádia konceptu, stabilizovali skládku odpadov a zabezpečili plán jej rekultivácie bez finančnej spoluúčasti mesta. Rozbehli sme projekt kompletnej modernizácie verejného osvetlenia na LED technológiu, pričom v súčasnosti realizujeme obstarávanie dodávateľa stavebných prác.  Zvýšili  sme výber poplatku za miestny rozvoj o 270%, získali 95 tis eur z mimosúdneho vyrovnania v lokalite Polygón. V rokoch 2019-2022 sme celkovo získali do rozpočtu mesta 8,1 mil. eur z tuzemských a EU dotácií.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta?

V prvom rade je to posilnenie občianskej vybavenosti mesta v oblasti školstva, športu, zdravotnej a seniorskej starostlivosti, kultúry, aby občania mali čo najviac služieb doma a nemuseli za nimi cestovať. V ďalšom rade to je nový územný plán mesta (pôvodný je z roku 2006), ktorý bude definovať na tieto služby rozvojové plochy, vrátanie plôch pre podnikateľské aktivity, ktoré by mohli pritiahnuť väčších investorov. To vytvorí nové pracovné miesta na území mesta a pritiahne investície na budovanie obchvatov mesta. Veľký potenciál vidím v pláne vybudovania kultúrno-spoločenského centra a novej ZUŠ a rekonštrukcii Troyerovho námestia na Barónovom. Spolu s kultúrnym domov nám môže vzniknúť nové kultúrne centrum mesta. Takisto bude potrebné vybudovať centrum pre seniorov, domov dôchodcov a denný stacionár. V súvislosti s klimatickými zmenami bude taktiež potrebné vypracovať dokument EKoStupava na zvládanutie týchto zmien v meste. Veľký potenciál rozvoja mesta vidím v nových dotačných programoch EU a to Plánu obnovy a Operačného programu Slovensko, kde môže mesto získať  milióny eur na realizáciu verejno-prospešných projektov spomínaných vyššie.

 • Ako si predstavujete vaše mesto Stupava o 4 roky?

Mesto by malo mať v priebehu tohto obdobia vybudovanú svetelnú reguláciu dopravy v centre mesta, aby sa zvýšila bezpečnosť pre všetkých, chodcov aj vodičov. Bude potrebné nové dopravné riešenie na križovatkách Hlavná – Nová – Malacká – F.Kostku a rekonštrukcia ciest, hlavných ťahov, ktoré sa pripájajú na Hlavnú. Mesto bude mať vybudovanú novú materskú školu a rozšírené kapacity existujúcich MŠ a vybudované nové verejné osvetlenie s LED technológiou a bude pripravené na SMART zariadenia pre inteligentné mesto. Pevne verím, že keď sa dokončia rozpracované projekty – mesto bude mať nový veľký supermarket, nové multifunkčné ihrisko, atletickú dráhu, krytú ľadovú plochu a zrevitalizovaný zámocký park. Mesto dopracuje do finálneho návrhu nový ÚP, ktorý otvorí cestu k budovaniu mástskych obchvatov mesta.

Záhorácke rádio 2023

Marek Petráš, Ing., 40 r.,
manažér, Sme rodina, Za ľudí

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v meste za posledné 4 roky?

V majetkovej komisii mesta Stupava sa nastavili jednotné podmienky prenájmu a vecných bremien pre žiadateľov. Spustila sa realizácia nadstavby základnej školy, ktorú do budúcna nevnímam ako stavbu na zvýšenie kapacity základnej školy, ale skôr ako priestor pre špeciálne triedy fyzika, chémia, matematika, jazykové triedy. Znižovanie počtu detí v triede a individuálny prístup pri rozvíjaní talentov a podpora záujmu o predmety cez rôzne interaktívne pomôcky je smer, ktorým chcem ísť pre naše deti v rámci vzdelania. Spustil sa proces rekultivácie skládky s potrebným poistením pri realizácií rekultivácie a so zárukou na dielo.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta?

Stupava má výborný polohový a ľudský potenciál. Podpora občianskych združení, klubov a komunít a ich spätná väzba a poukázanie na problémy a nedostatky je dôležitá na fungovanie mesta a jeho vývoj . Nevyužitý potenciál vidím aj napríklad v cestovnom ruchu, nakoľko máme výbornú polohu pre cykloturistiku a s tým vznik cyklotrás napr. smer Borinka, Lozorno, spojenie so Záhorskou Bystricou,… Dôležitá je bezpečná cyklo-infraštruktúra v meste ako podpora športu a zdravého životného štýlu a na odľahčenie auto dopravy. Prípadne výstavba bikeparku – nakoľko v Stupave je niekoľko klubov so zameraním na horskú, či prekážkovu jazdu na bicykli, za ktorou musia cestovať mimo Stupavy.
Zároveň máme nevyužitý nádherný zámocký park, ktorý by sa mohol viac využívať ako oddychové centrum nielen pre mladšie ročníky, ale aj tie staršie s rôznym kultúrnym programom a tým pádom podporením našich domácich klubov, detských tanečných a ľudových súborov a tým spríjemniť starším ľuďom ich jeseň života.
Za ďalšie by som možno spomenul aj potenciál kapusty –/Stupavské zelé/. Vďaka potravinovému spolku v Máste bola stupavská kapusta zapísaná do zoznamu potravín s chráneným označením pôvodu EU – je to tradícia, ktorú treba prezentovať. Kapusta je artikel, ktorým je mesto Stupava preslávené, tu vidím potenciál s podporou vybudovania Mástskeho lokálneho trhu s ovocím a zeleninou dopestovanou u nás. Podpora domácich a lokálnych producentov výrobkov a služieb je smer, ktorým by sme mali isť.

 • Ako si predstavujete vaše mesto Stupava o 4 roky?

Chcel by som viesť mesto tak aby bola Stupava pekným miestom na život, prácu šport aj relax. Vytvoriť podmienky na dôstojný život a aj dôstojnú jeseň života.

Tulaj december 2023

Ján Rigler, Ing., 48 r.,
výsluhový dôchodca, Hlas – sociálna demokracia

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v meste za posledné 4 roky?

V období 2019-2022 sa v Stupave podarilo uskutočniť v oblasti školstva nadstavbu modulovej časti základnej školy a nadstavbu 3. poschodia panelovej budovy základnej školy a jej komplexná rekonštrukcia, v oblasti dopravy v spolupráci so SSC sa uskutočnila rekonštrukcia Hlavnej ulice a v spolupráci s BSK rekonštrukcia Novej ulice a vybudovalo sa parkovisko v blízkosti prevádzky BILLA. V oblasti kultúry bola vykonaná kompletná rekonštrukcia Obecného domu v Máste pre účely kultúrno-spoločenských akcií. Pre športovcov začala výstavba novej atletickej dráhy v areáli základnej školy. No a v oblasti ekológie a životného prostredia sa podarila realizácia EKO centra v Malom parku, revitalizácia parku a vybudovanie náučného chodníka, ako aj revitalizácia Pivovarského jazierka v stupavskom parku.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta?

Napriek horeuvedeným úspechom vidím potenciál mesta hlavne v realizácii opatrení, ktoré by viedli k regulácii dopravy. Podľa môjho názoru v Stupave prebieha živelná výstavba bez koncepcie napojenia nových lokalít a ulíc na existujúcu dopravnú infraštruktúru. Chýbajú svetelné križovatky a tam, kde je to vhodné aj kruhové objazdy, chýbajú chodníky a absentuje prepojenie odľahlých lokalít od centra Stupavy. Riešením by mohlo byť aj prevádzkovanie školského autobusu po celom území Stupavy a zriadenie svetelnej križovatky ulíc Hlavná, Zdravotnícka, Školská, čo by urýchlilo premávku osobných vozidiel v rannej a poobednej dopravnej špičke, resp. zregulovanie tejto premávky. Samozrejme je ďalej potrebné v oblasti školstva dokončiť začaté projekty výstavby novej materskej škôlky na Zvončekovej ulici a takisto rozšírenie kapacity v materskej škôlke na Ružovej ulici. Tu treba uviesť, že s trendom rozširovania zastavaného územia Stupavy bude potrebné vážne uvažovať nad výstavbou novej základnej školy a vytvorenie podmienok pre prevádzku ďalšieho obchodného centra.

 • Ako si predstavujete vaše mesto Stupava o 4 roky?

Prajem si, aby v Stupave za ďalšie volebné obdobie vzrástla v dnešnej veľmi polarizovanej spoločnosti dôvera občanov k svojim voleným zástupcom, primátorovi a celkovo k inštitútu Mestského úradu. Ďalej, aby obyvatelia Stupavy nemuseli stráviť veľa svojho času v dopravných zápchach, aby sa nemuseli tlačiť v obchodoch a prevádzkach a aby všetci ľudia svojimi aktivitami participovali na rozvoji mesta a na uskutočňovaní rôznych spoločenských, kultúrnych a športových akciách.

 

→ V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov – hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra od 7:00 do 20:00.


.

Osobnosti kraja BSK