Prinášame 3 otázky pre kandidátov na primátora mesta Šaštín Stráže Kristíny Pöstenyi, Radovana Prsteka, Jaroslava Sucháneka a Jána Šimurdu.

Kandidáti na primátora mesta Šaštín Stráže: Kristína Pöstenyi, Radovan Prstek, Jaroslav Suchánek a Ján Šimurda

Igor Daniel, Ing., 46 r.
vojenský výsluhový dôchodca, Sme rodina

Odpovede sa nám nepodarilo získať.

Kristína Pöstenyi, Mgr., 35 r.
manažérka nákupu, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Spolu – občianska demokracia, Za ľudí, Ods – občianski demokrati Slovenska

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v meste Šaštín Stráže za posledné 4 roky?

V meste Šaštín-Stráže sme zorganizovali aj napriek protipandemickým opatreniam viacero rôznorodých kultúrnych podujatí pre rodiny s deťmi, seniorov, ako aj mladých. Jedným veľkým pozitívom pre mesto bola návšteva pápeža Františka, kedy sa mesto Šaštín-Stráže dostalo do povedomia celého sveta. Pre miestnych občanov bola táto návšteva nielen duchovným prínosom, ale aj možnosťou pre rekonštrukciu miestnych komunikácií a Kláštorného námestia, ktoré boli hradené z dotácie  Ministerstva financií SR práve na tento účel.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta Šaštín Stráže?

Vnímam zväčšujúcu sa priepasť medzi Šaštínom-Strážami a inými mestami na Slovensku. V meste vidím nevyužitý potenciál v oblasti rozvoja cestovného ruchu, či už potenciál Národnej svätyne ako sakrálnej a historickej pamiatky alebo využitie zabudnutého potenciálu rekreačnej oblasti Gazárka. Mesto sa musí začať rozvíjať pre mladé rodiny, aby z mesta neodchádzali do okolitých obcí. Mesto disponuje množstvom majetku, ktoré nie je efektívne využívaný pre občanov. Vidím potenciál využívania eurofondov a národných dotácií, ktoré boli doteraz málo využívané.

 • Ako si predstavujete mesto Šaštín Stráže o 4 roky?

V spolupráci s miestnym obyvateľstvom si naše mesto predstavujem ako moderné, čisté mesto, ktoré pravidelne komunikuje s občanmi a podnikateľmi s cieľom zabezpečiť potreby každého obyvateľa. Uvedomujem si, aká je dôležitá spolupráca pre opätovné budovanie nášho mesta.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Radovan Prstek, Ing., 54 r.
riaditeľ ZŠ s MŠ, nezávislý kandidát

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v meste Šaštín Stráže za posledné 4 roky?

Situáciu by som zhodnotil na základe 8 ročného mandátu terajšieho primátora. Myslím si, že ako mesto sme začali rapídne upadať, veľký úbytok obyvateľov, odchádzajúca mladá generácia, nedostatok práce, nedostatok financií a úverová zaťaženosť, nulový rozvoj vo výstavbe bytových jednotiek. Pri príležitosti návštevy Svätého Otca na Slovensku a v meste Šaštín-Stráže. Vláda vyčlenila financie na obnovu ciest a chodníkov, ktoré sa zrekonštruovali.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta Šaštín Stráže?

Investori, obchodné reťazce majú záujem o rozvoj v našom meste. Doposiaľ nenašli podporu a konštruktívnu debatu s terajším primátorom. Nevyužitý priestor pre výstavbu rodinných domov a bytových jednotiek. Pri rozširovaní podnikateľského priestoru sa tvoria aj nové pracovné miesta, ktoré sú v tejto situácií veľmi dôležité. Noví lekári a zubari, majú záujem, majú možnosti, len im musíme vytvoriť vhodné podmienky aby vedeli plnohodnotne fungovať.

 • Ako si predstavujete mesto Šaštín Stráže o 4 roky?

V tomto volebnom období musíme začať pracovať ihneď. Funkcia primátora nie je súťaž v miss krása, ale tvrdá a nekompromisná každodenná práca. Musíme zabojovať o získanie čo najviac finančných prostriedkov pre rozvoj v každej oblasti. Dlhodobo občanov trápí stav námestia, chodníkov, kanalizácie, bytov, čističky odpadových vôd, obchodný reťazec, nedostatok športovísk a detských ihrísk, Musíme však vyriešiť veľa problémov, ktoré mesto nezvládlo vyriešiť. Mám riešenia a ciele ako naše mesto postavím na nohy a zabezpečím jeho budúcnosť.

Macek Knihy.Zahori

Jaroslav Suchánek, Mgr., 43 r.
primátor, nezávislý kandidát

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v meste Šaštín Stráže za posledné 4 roky?

V tomto volebnom období aj napriek pandémii sa nám podarilo zrealizovať niekoľko projektov, ak mám byť stručný, spomeniem len tie najvýznamnejšie. Mesto v roku 2021 investovalo do rekonštrukcie miestnych komunikácií sumu 539 393 EUR. Na rekonštrukciu vybraných ciest a chodníkov sme získali dotáciu z Ministerstva financií SR . Vybudovali sme cyklotrasu v dĺžke takmer 3,5 km v rámci projektu spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá na bicykli – od Šaštínskej baziliky k Nechorám . Cyklotrasa bola odovzdaná v júni 2021. Na jej vybudovanie spolu s partnermi projektu sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške 607 751 EUR.
Začiatkom mája 2022 sa nám podarilo odovzdať do prevádzky aj budovu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti a tým zmodernizovať zdravotnícku infraštruktúru v meste Šaštín -Stráže. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR. Mestu sa pri tomto projekte podarilo získať formou nenávratného grantu 780 598 EUR. Na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základnej škole v meste Šaštín-Stráže mesto získalo finančnú podporou z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Išlo o nenávratný grant vo výške 73 126 EUR. Získali sme dotáciu aj na dobudovanie detského ihriska a fitness parku vo výške 11 000 EUR. Z vlastných zdrojov sme preinvestovali v meste Šaštín-Stráže 100 178 EUR.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta Šaštín Stráže?

Šaštín-Stráže je na Slovensku i v zahraničí známa predovšetkým ako pútnické miesto, do ktorého sa kvôli soche Panny Márie oddávna schádzali ľudia zo širokého okolia. Ak sa však pýtate na nevyužitý potenciál mesta, tak zaujímavý, doposiaľ dostatočne nevyužitý potenciál rozvoja cestovného ruchu v meste ukrýva naša rekreačná oblasť Gazárka. Cestovný ruch je odvetvie, ktoré významným spôsobom môže priniesť pridanú hodnotu v príjmoch aj v zamestnanosti mesta, preto ak by to niekedy v budúcnosti finančné možnosti mesta dovolili, určite by sme sa zamerali na rozvoj aj v tejto oblasti.

 • Ako si predstavujete mesto Šaštín Stráže o 4 roky?

A čo sa týka mojich plánov, keďže mám byť stručný, spomeniem len niektoré. Samosprávy bez výnimky čaká veľmi ťažké obdobie, ktoré bude sprevádzané veľkým tlakom na rozpočty miest, aj kvôli enormnému nárastu cien plynu, elektriny a služieb, ktoré mesto pre občanov zabezpečuje ( napr. v oblasti odpadového hospodárstva). Bude pre mňa prvoradé, aby sme udržali bez prerušenia v prevádzke školy a školské zariadenia, centrum voľného času, základnú umeleckú školu a všetky služby, ktoré tieto zariadenia ponúkajú a naše deti využívajú. Ďalej musíme udržať Zariadenie pre seniorov a všetky služby , ktoré sa dotýkajú našich starších občanov. To, čo bolo doteraz samozrejmé, stáva sa cieľom, ktorý sa má dosiahnuť. Kvôli zvýšenej kriminalite v meste v poslednom roku, plánujem zriadiť mestskú poriadkovú hliadku, najmä pre zabezpečenie verejného poriadku a dohliadanie na ochranu verejného majetku. Zriadenie mestskej poriadkovej hliadky je rozpočtovo zvládnuteľné, personál a technické vybavenie zväčša už aj máme. Budeme sa tiež v rámci bezpečnostnej politiky mesta uchádzať o dotáciu na rozšírenie kamerového systému.
Chcem oficiálne vytvoriť priestor pre novú službu pre občanov, a to zriadiť základné právne poradenstvo pre obyvateľov mesta. . Právne poradenstvo sa bude konať na Mestskom úrade v Šaštíne-Strážach. Túto službu vieme zastrešiť našim zamestnancom, preto to nezaťaží rozpočet mesta, za to efekt bude viditeľný.
Plánujem rozšíriť sociálne služby, podporiť športové kluby na území mesta a podporím aj vytvorenie nových oddychových zón. Máme pripravené projekty na rekonštrukciu niektorých ciest a chodníkov, ktorých realizácia bude vo veľkej miere závisieť od finančných možností mesta.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Ján Šimurda, Ing., 30 r.
administratívny zamestnanec, nezávislý kandidát

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v meste Šaštín Stráže za posledné 4 roky?

Na túto otázku by si mal odpovedať súčasný primátor, pretože práve on predstavuje manažéra mesta, ktorý má ľudí ako aj poslancov spájať a nie rozdeľovať petíciami a úsudkami po ustanovujúcom zastupiteľstve, keď mu nebolo schválené percentuálne navýšenie platu. Ako poslanec Mestského zastupiteľstva hodnotím veľmi pozitívne, že sa vybudovala komunikácia Zákostolie, aj po mnohých ťažkostiach, a taktiež ma veľmi potešilo, že obyvatelia práve tejto komunikácie vybudovali svojpomocne a na vlastné náklady chodník, ktorý slúži im, ako aj ostatným občanom a návštevníkom mesta. ďalej sa v meste vybudovalo Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré nás stálo niekoľko desaťnásobne viac, ako sme predpokladali. taktiež sa vykupili pozemky na rozšírenie cintorínov, zrekonštruovali komunikácie a okolie Baziliky v súvislosti s návštevou Svätého otca, na ktoré boli uvoľnené financie z Úradu vlády. Fungovanie samosprávy je stopercentné len ak na sto percent funguje čestnosť, transparentnosť a rovnaký meter na všetkých práve na základe týchto troch princípov som sa rozhodol kandidovať a mojim cieľom je Transparentná samospráva, ktorá bude slúžiť všetkým občanom a nie iba jednej rodine a jej rodinným príslušníkom.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta Šaštín Stráže?

Je veľa oblastí, či už je to sociálna, bytová, školstvo, životné rezervy a iné v ktorých je práve nevyužitý potenciál tohto mesta. Z môjho pohľadu je neprípustné, aby mladí ľudia s nadhľadom a potenciálom odchádzali z tohto mesta do okolitých obcí a miest, pretože tie im vedia ponúknuť samozrejmosť v podobe pružnej základnej občianskej vybavenosti t.j. pracovné príležitosti, dopravnú infraštruktúru, sociálne zázemie a iné. Z môjho pohľadu je budúci rozvoj práve v časti Stráže, ktorá čaká na príležitosť, ktorú je potrebné využiť.

 • Ako si predstavujete mesto Šaštín Stráže o 4 roky?

O štyri roky si predstavujem Šaštín – Stráže ako reprezentačné centrum mikroregiónu Šaštínsko. Stanovený cieľ bude dosiahnuť náročné hlavne po tom, čo samosprávy čaká zdražovanie energií, tým aj služieb, ktoré si každý občan nemôže vykonávať sám ale potrebuje na to mesto napríklad obyčajný vývoz komunálneho odpadu. Moju kandidatúru prijímam ako výzvu po vzore mojich starých a prastarých rodičov, ktorí taktiež pôsobili v samospráve. Ak budeme chcieť spoločne budovať moderné mesto, budeme musieť začať šetriť od seba a zracionalizovať mnoho vecí, výsledkom ktorých bude ekonomicky efektívna samospráva. Viem takéto vízie občania nepočúvajú radi, avšak bez týchto prvých nepríjemných krokov nedosiahneme žiadne výsledky v pohobe kvalitných podmienok pre život našich občanov, ale aj návštevníkov mesta.

 

→ V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov – hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra od 7:00 do 20:00.


.
Toto je čítané

Vodič na Pezinskej Babe prekročil rýchlosť o 67 km/h

Vodič išiel na Pezinskej Babe rýchlosťou 137 kilometrov za hodinu. Za prekročenie…

BM: Ustekana sobota