Prinášame 3 otázky pre kandidátov na starostu obce Kúty Martiny Riškovej, Rastislava Salajku, Klaudie Sobolovej a Branislava Vávru.

Kandidáti na starostu obce Kúty Martina Rišková, Rastislav Salajk, Klaudia Sobolová a Branislav Vávra

Martina Rišková, Ing., 39 r.,
ekonómka, nezávislá kanidátka

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v Kútoch za posledné 4 roky?

Pozitívom posledného obdobia je rozšírenie kapacity materskej školy a zariadenia pre seniorov. Okrem dlhodobo naplánovaných a rozpracovaných vecí z predchádzajúcich období, ktorých dokončenie sa tlačilo až na tento volebný rok, toho veľa urobeného za posledné 4 roky nevnímam. Naopak, chýba mi tu otvorenosť, informovanosť, komunikácia s občanmi, transparentnosť. Občania musia, a majú právo, byť informovaní a zapojení do vecí verejných. Kľúčové rozhodnutia nemôžu byť robené za zatvorenými dverami. Úspech môžeme docieliť len vzájomnou spoluprácou. Revolučnú zmenu potrebuje aj naše odpadové hospodárstvo. Je viac ako potrebné začať sa správať k životnému prostrediu zodpovedne. Nový zberný dvor a modernizácia spôsobu nakladania s komunálnym odpadom je nevyhnutná. Prostredníctvom nového zberného dvora je nutné zvýšiť intenzitu a zefektívniť systém triedeného zberu komunálneho odpadu. Taktiež je dôležité osadiť odpadkové koše na separovaný odpad a psie exkrementy na verejných priestranstvách obce. Absentuje tu aj množstvo zelene v intraviláne obce, chýbajúce oddychové zóny, nedostatok detských ihrísk (máme len 1 malé), priestory pre mládež (napr. workoutové ihrisko, klubovňa) a moderný priestor typu coworking.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál obce?

Naša obec má veľmi dobrú polohu, je významnou železničnou križovatkou, je tu zjazd z diaľnice a zároveň je v blízkom susedstve s Rakúskom a Českom. Kúty majú čo ponúknuť. V prvom rade je dôležitá komunikácia a spolupráca obce s miestnymi organizáciami a kultúrnou komisiou. U nás vlastne kultúra ako taká úplne absentuje. Chcelo by to úplne nový formát kultúrnych podujatí, ktoré budú navštevovať ľudia z blízkeho i širokého okolia. Zaevidovať všetky kultúrne pamiatky v obci, vypracovať plán ich obnovy a revitalizácie a sprístupniť ich verejnosti. Prenajatú budovu vodojemu, ktorá je na železničnej stanici, zrekonštruovať a vytvoriť tu turistickú informačnú kanceláriu. Vytvoriť virtuálneho sprievodcu pamiatkami Kútov a turistický bulletin. Obnoviť cezhraničnú spoluprácu, vďaka ktorej môže obec čerpať financie z jej programov a vybudovať tak napríklad chýbajúce cyklotrasy v intraviláne i extraviláne obce.

 • Ako si predstavujete obec Kúty o 4 roky?

Kúty 2026:

– proklientský a fungujúci úrad,
– otvorená samospráva,
– dostatočne informovaný a spokojný občan, ktorý môže vyjadriť svoj názor, komunikuje s obcou a spolupodieľa sa na fungovaní obce,
– monitoring stavu ciest a chodníkov, plán opráv a rekonštrukcií a postupné realizácie,
– monitoring a postupné riešenie odvodnenia problematických miest v obci,
– vybudovaný nový funkčný zberný dvor vrátane kompostoviska, triediacej linky, drviča odpadov a strojového vybavenia,
– na verejných priestranstvách obce osadené odpadkové koše na separovaný odpad a psie exkrementy,
– pravidelná edukácia občanov,
– fotovoltaika na verejných budovách,
– vybudovanie viacerých zelených relaxačných zón v obci s použitím vhodných lokálnych drevín,
– minimálne 3 detské ihriská v obci,
– knižnica so zverejneným e-katalógom kníh, rezervačným systémom a otváracími hodinami aj pre pracujúcich,
– vytvorený priestor pre spoločné stretnutia – klubovňa,
– spojenie Kútov s Moravskou cyklomagistrálou,
– obnovenie cezhraničnej spolupráce,
– evidencia kultúrnych pamiatok v obci, plán ich obnovy a sprístupnenie verejnosti.

Záhorácke rádio 2023

Rastislav Salajka, 47 r.
výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v Kútoch za posledné 4 roky?

Za posledné 4 roky: oprava a rekonštrukcia obecných budov, chodníkov, výstavba nových ciest, rekonštrukcia tribúny, výsadba zelene

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál obce?

Potenciál vidím v každom občanovi,  ktorý svojou cieľavedomosťou, snahou a dobrým nápadom prispeje k rozvoju obce.

 • Ako si predstavujete obec Kúty o 4 roky?

Pekná, moderná a bezpečná obec kde sa dobre žije.

Malvínka Knižkáreň 2023

Klaudia Sobolová, 49 r.
pracovníčka logistiky, Hnutie občan národ spravodlivosť

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v Kútoch za posledné 4 roky?

Cesty sú obnovené, obnova tribúny, obnova bežeckej dráhy, osvetlenie,oplotenie ihriska, rôzne spoločenské podujatia.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál obce?

Vždy sa dá vylepšovať, len  treba vedieť nájsť spoločné riešenie a kompromis. A zapájať do toho rozhodovania aj obyvateľov obce.

 • Ako si predstavujete obec Kúty o 4 roky?

Občanov bez strachu s láskou, ľudskosťou, úsmevom na tvárach súdržnosťou, hrdosťou v srdciach.

Malvínka Knižkáreň 2023

Branislav Vávra, Ing., 54 r.
starosta obce, nezávislý kandidát

 • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v Kútoch za posledné 4 roky?

– Výstavba nového pavilónu MŠ Kúty a rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu,
– Zaobstaranie nového vybavenia kuchyne v MŠ vrátane varných technológií,
– Výstavba nového pavilónu zariadenia pre seniorov (Nezábudka n.o. Kúty),
– Výstavba novej cesty a chodníka (Sasinkova ulica),
– Výstavba novej cesty (Kozia ulica),
– Rekonštrukcia Štefánikovej ulice a cesty I/2 v úseku Kúty-Sekule,
– Rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej ulici cca 750 m,
– Odvodnenie Železničiarskej ul. s rekonštrukciou chodníka spojená s výsadbou stromov,
– Rekonštrukcia budovy č 430 na Brnenskej ul., ktorá v minulosti slúžila ako zdravotné stredisko,
– Rekonštrukcia nehnuteľnosti na Bratislavskej ulici (bývalá sobášna sieň a veterinárna ambulancia), ktorá bude slúžiť ako nový priestor pre obecné pohrebné služby.,
– Renovácia sobášnej siene na Obecnom úrade Kúty,
– Rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu a vybudovanie nových toaliet,
– Kompletná rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov domu smútku,
– Rekonštrukcia križovatky Železničiarska a Štefánikova s vybudovaním nového ostrovčeka s výsadbou zelene a rekonštrukciou chodníka,
– Obstaranie odborných učební na základnej škole. V rámci projektu bola vybudovaná učebňa informatiky, biológie, školská knižnica,
– Vybudovanie tenisového ihriska v areáli základnej školy,
– Renovácia tribúny na futbalovom štadióne (rekonštrukcia strechy, náter oceľových konštrukcií, výmena sedadiel),
– Pokračovanie vo výstavbe budovy fitness a relax centra v areáli TJ Kúty.

 • V čom vidíte nevyužitý potenciál obce?

Veľa faktorov a dianie v poslednom období nám ukazuje, že v rámci optimalizácie reformy samosprávy bude budúcnosť smerovať k centralizácií a presunu mnohých agend a služieb do väčších celkov. Obec Kúty má veľmi dobré predpoklady, aby v spolupráci s okolitými obcami, podnikateľmi a štátnou správou dokázala ponúknuť kvalitné služby pre široké okolie a stala sa tak centrom pre zábavu, oddych a viacero spoločných úradov, ktoré budú ľuďom na blízku.

 • Ako si predstavujete obec Kúty o 4 roky?

Napriek náročnému obdobiu, ktoré nás čaká, vidím Kúty o štyri roky, ako modernú obec, ktorá poskytuje občanom kvalitné služby, pracovné príležitosti a široké možnosti na relax, šport a kultúru.

 

→ V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov – hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra od 7:00 do 20:00.


.

Osobnosti kraja BSK