V piatok (17.2.) sa uskutočnilo 3. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, na ktorom poslanci schválili aj vyhlásenie štyroch dotačných výziev v celkovom objeme 1,3 milióna eur.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať obce, mestá, miestne akčné skupiny, neziskové organizácie či poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

„Som rád, že vďaka nášmu zodpovednému hospodáreniu sme aj v období energetickej krízy a dvojcifernej inflácie vytvorili priestor na poskytovanie dotácií pre organizácie, ako aj obce a mestá na území kraja, čím chceme opäť prispieť k zlepšeniu kvality komunitného života a zveľadeniu bezprostredného okolia obyvateľov. Objem prostriedkov určených na tento účel zachovávame na úrovni 1,3 milióna eur. Z toho je 450-tisíc eur určených pre organizácie a 150-tisíc eur pre obce na podporu aktivít v piatich oblastiach. Ďalšieho pol milióna eur rozdelíme medzi miestne akčné skupiny či občianske združenia, ktoré sa venujú regionálnemu rozvoju alebo pôsobia v oblasti cestovného ruchu,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že v kontexte náročnej hospodárskej situácie sa župa rozhodla znížiť mieru spolufinancovania žiadateľov. V prípade organizácií ide o pokles z 10 na 5 % a v prípade obcí z 25 tiež na 5 %.

Nathaniel Knizkaren 2023

Žiadosti o dotácie sa podávajú elektronicky. O pridelení dotácií bude krajské zastupiteľstvo rozhodovať na svojom májovom zasadnutí.

Obce a organizácie môžu požiadať o financie do 10. marca 2023, pričom môžu podať po dve žiadosti v minimálnej výške 500 eur. Podporené budú verejnoprospešné aktivity v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a životného prostredia.

Miestne akčné skupiny, oblastné organizácie cestovného ruchu, združenia právnických osôb, občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie zriadené za účelom regionálneho rozvoja môžu v rámci výzve na „Podporu regionálneho rozvoja v Trnavskom kraji“ žiadať o dotáciu vo výške 3-tisíc eur až 50-tisíc eur, a to až do 24. marca 2023. Projekty by sa mali týkať podpory regionálneho rozvoja, budovania infraštruktúry cestovného ruchu, vývoja a realizácie aplikácií v oblasti zlepšenia kvality života v regiónoch, ako aj na informačné aktivity zamerané na zvýšenie záujmu verejnosti o regionálne produkty.

Aj v roku 2023 trnavská župa vyčlenila 200-tisíc eur na podporu a rozvoj zdravotníctva na svojom území. Cieľom motivačného programu pre všeobecných lekárov je zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj prispieť k zabezpečeniu plynulej personálnej obmeny lekárov. Ako uviedla riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová, „na základe aplikačnej praxe sme novelizovali všeobecne záväzné nariadenie, na základe ktorého poskytujeme tieto motivačné dotácie. Na zvýšenie počtu žiadateľov sme predĺžili termíny, v ktorých je možné požiadať o dotáciu. Od tohto roku sme tiež zvýšili príspevok k mzde rezidenta pripravujúceho sa na atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo, a to až na tisíc eur mesačne. Začínajúcim všeobecným lekárom, ktorí sa rozhodnú zriadiť ambulanciu takzvane na zelenej lúke, prispejeme na potrebné vybavenie 20-tisíc eur. Jednorazový príspevok v maximálnej výške 15-tisíc eur môžu získať všeobecní lekári, ktorí preberú ambulanciu po kolegovi odchádzajúcom do dôchodku a budú v nej pokračovať v starostlivosti o našich obyvateľov. Výzva bude otvorená od 1. marca do konca roka, pričom žiadosti budú posudzované priebežne.“

Podporovaní rezidenti majú možnosť požiadať aj o príspevok vo výške do 150 eur mesačne, ktorý je určený na pokrytie časti výdavkov spojených s bývaním. Tento benefit župa ponúka aj začínajúcim učiteľom a majstrom odbornej výchovy s cieľom motivovať ich pracovať v stredných školách, ktoré zriaďuje. V záujme rozšírenia okruhu potenciálnych žiadateľov poslanci schválili návrh na úpravu mechanizmu. Po novom môžu o mesačný príspevok požiadať do 10 rokov od ukončenia štúdia, pričom nárok na príspevok im vznikne už v mesiaci schválenia žiadosti.

Podrobnosti o jednotlivých dotačných výzvach a príspevkoch pre rok 2023 nájdete na webovej stránke.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024