Poslanci obecného zastupiteľstva v Moravskom Svätom Jáne na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.mája 2011 na Obecnom úrade v Moravskom Sv. Jáne schválili pôžičku za účelom urýchlenia termínu podania žiadosti o platbu za projekt: „Rekonštrukcia námestia SNP,“.

Obci chýba suma vo výške 46 tis. eur, aby bola faktúra firme Stabilit, Nové Mesto nad Váhom uhradená v celej výške. Nakoľko sa o túto sumu nedal navýšiť ani úver v Dexia banke, konateľ firmy Stabilit Nové Mesto nad Váhom ponúkol obci bezúročnú pôžičku vo výške 46 tis. eur, splatnú do konca roku 2011. Podpísanie pôžičky je podmienené schválením poslancami OZ.
Za pôžičku hlasovalo 8 poslancov, Mgr. Peter Švec sa hlasovania zdržal.

Poslanci schálili zmenu účelu užívania stavby bývalej skladovej haly a jedálne v priestoroch bývalej konzervárne. Žiadosť o zmenu užívania podala p. Dagmar Tomká zo Sekúl. Poslanci schválili zmenu užívania na zriadenie športoviska – motokárovej dráhy a doplňujúce druhy zábavy, ako je občerstvenie, autodráha, alebo stolný futbal. Obhliadku uvedených priestorov vykonala aj stavebná komisia pri OZ s predsedom komisie Ing. Richardom Čižmárom a Ing. Ivanom Luptákom. Stavebná komisia k priestorom a zámeru využitia priestorov nemá žiadne výhrady.
Poslanec OZ Mgr. Peter Švec sa zaujímal o hlučnosť motokár a má obavy z toho, aby následne po zahájení prevádzky neboli riešené sťažnosti na šírenie sa hluku z uvedených priestorov.
Za zmenu užívania hlasovalo 8 poslancov, Mgr. Peter Švec sa hlasovania zdržal.


.

Lapková patrola