V sobotu 14.5.2011 sa v sučinnosti s HaZZ Senica uskutočnilo technicko – taktické cvičenie dobrovoľných hasičských zborov z okrsku Kúty.

Dobrovoľní hasiči sa vzdelávali v oblasti povodňovej problematiky, záchrany osôb na vodných plochách, technických zásahoch na vodných plochách a poskytovaniu prvej pomoci.

Cvičenia sa zúčastnilo 6 dobrovoľných hasičských zborov DHZ Kúty, DHZ Moravský Svätý Ján, DHZ Štefanov, DHZ Závod, DHZ Borský Svätý Jur a DZH Sekule.

Pod vedením Juraja Bílka prebehlo technické cvičenie v lokalite Oširíd. Dobrovoľní hasiči sa oboznámili s technickými možnosťami spevňovania, navyšovania protipovodňových hrádzí a mali možnosť otestovať si plavbu na záchrannom člne.

Pod vedením pána Černáka prebehla druhá časť výcviku poskytovanie prvej pomoci. Každý z cca 65 účastníkov si vyskúšal na figuríne masáž srdca a dýchanie z pľúc do pľúc, pod kontrolou počítača s aktuálnym výsledkom.

Veríme, že cvičenie dopomôže k lepšej práci dobrovoľných hasičských zborov na Záhorí, a naďalej budú nápomocní najmä pri preventívnych zásahoch.

Poďakovanie patrí HaZZ Senica, že nám zapožičali motorový čln a figurínu na nácvik prvej pomoci spolu s inštruktormi. Ďalej chceme poďakovať pani starostke Maxianovej zo Sekúl, pánovi Emrichovi starostovi Moravského Sv. Jána ako aj starostovi obce Závod Ing. Vrablecovi, že sa zúčastnili tohoto cvičenia spolu s obecnými OHZ.

Tohoto cvičenia sa zučastnilo aj vedenie okresného výboru Senica – p. Marta Hurbanisová, okresný veliteľ Ing. Hurbanis a riaditeľka OV Senica slečna Hurbanisová Zuzana.

Viktor Rusňák


.

BM: Ustekana sobota