Malacké gymnázium, Ul. 1. mája 8 sa počas minulého školského roku zaradilo do siete škôl  „Zelená škola“. Projekt Zelená škola je výchovno-vzdelávací program, ktorého cieľom je motivovať a podporovať školy v záujme zmiernenia vplyvu škôl na životné prostredie.

Na škole bolo v rámci tohto projektu zostavené kolégium, ktorého členmi sú žiaci, učitelia a rodičia, na čele s Mgr. Júliou Jánošíkovou. Cieľom tohto zoskupenia je organizácia, koordinácia, monitoring a vyhodnocovanie efektivity environmentálnych aktivít, predovšetkým však osveta a motivácia žiakov ku zvýšenému záujmu o témy udržateľného rozvoja, zmeny klímy a formovanie ich postoja ku svojmu životnému priestoru.

Záhorácke rádio 2024 01

Na schôdzach kolégia sa zostavil akčný plán, ktorý je v tomto školskom roku venovaný problematike odpadov. Aktivity sú zamerané na efektivitu a kvalitu triedenia odpadu vo všetkých triedach a kabinetoch, vrátane  kampane a infografiky. Boli zrealizované exkurzie na skládku odpadu spojené s workshopom o spracovaní a možnostiach druhotného spracovania odpadu.

V rámci projektu prostredníctvom platformy MS Teams bude od 1. 4. 2022 spustená online SWAP aktivita, ktorá umožní členom školy možnosť výmeny kníh, časopisov, a tým prispieť k znižovaniu tvorby odpadu.

Škola realizuje environmentálnu výchovu ako prierezovú tému vo všetkých vzdelávacích oblastiach, má však aj samostatný environmentálny program realizovaný prostredníctvom rôznych programov a projektov na domácej i medzinárodnej úrovni. Aktuálne participuje na medzinárodnom projekte Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Z nórskeho finančného mechanizmu boli vybudované vodozádržné terénne depresie a do učebných osnov prírodovedných predmetov zapracované témy “Prispôsobenie sa zmene klímy”.

Na škole prebiehajú 2 medzinárodné projekty ERASMUS+ zamerané na environmentálne vzdelávanie s názvami: R.I.V.E.R.S. a Pl@ntNet – monitoring biodiverzity rastlín. Žiaci pod vedením pedagógov riešia virtuálne projekty v európskom kyberpriestore na platforme eTwinning.

Veľkú pozornosť venuje škola praktickej ekológii. Na škole pracujú triedne ekotímy, ktoré sa starajú o zverený úsek školského parku, vrátane starostlivosti o zeleň a výsadbu stromov, v školskom parku je vybudovaný náučný chodník. Environmentálne témy rezonujú aj v prácach žiakov v rámci stredoškolskej odbornej činnosti a v bádateľských projektoch, prezentovaných na  Festivale vedy alebo Festivale vody.

Škola projektom „Zelené školy“ nadväzuje na predchádzajúce úspešné environmentálne aktivity, z ktorých  mnohé získali medzinárodné ocenenia. Napr. Project Earth World Environment Contest –  ocenenie na konferencii OSN o trvalo udržateľnom rozvoji/Rio de Janeiro, Ďakovný list Európskeho komisára pre životné prostredie za aktívnu účasť v kampani „ Zmena podnebia je vo vašich rukách, alebo 1. miesto v projekte YOUNG ENERGY na celosvetovom energetickom kongrese v Ríme.

Rýchlo sa meniaci svet má obrovské dopady na životné prostredie a  prináša nové výzvy. Projektom „Zelená škola“ chceme viesť žiakov k tomu, aby ich vnímali, vedeli ich kriticky vyhodnotiť a naučili sa im čeliť.

Spoločne robíme zmeny!

Kolégium Zelenej školy Gymnázium Malacky


.
Toto je čítané

BSK: Dvanásty ročník súťaže Vráťme knihy do škôl spoznal víťazov

Dvanásty ročník celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl, zameranej na podporu čítania…

BM: Ustekana sobota