Dokument dopĺňa program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a je príležitosťou zvýšiť kvalitu života v kraji aplikáciou smart princípov do verejných politík a podporiť digitalizáciu a inovatívne riešenia v kraji. “Máme víziu moderného, atraktívneho, technologicky vyspelého a konkurencieschopného kraja. Všetky parametre sme zakomponovali aj do návrhu, ktorým reagujeme na aktuálne výzvy. Verím, že výsledkom implementácie stratégie bude nielen výrazne inovatívnejší kraj, ale najmä skvalitnenie verejných služieb. Sme na dobrej ceste, pretože niektoré z aktivít už postupne realizujeme,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Záhorácke rádio 2024 01

Dokument sa dotýka všetkých oblastí verejných politík v rámci krajských kompetencií. Súbor opatrení, ktorý vyplýva z rozsiahlej analýzy, bol rozpracovaný do deviatich oblastí. Ide o cestovný ruch, integrovanú dopravu, kultúru, regionálny rozvoj, sociálne veci, územné plánovanie, vzdelávanie, zdravotníctvo a životné prostredie.

Návrh obsahuje aj analýzu súčasného stavu implementácie agendy inteligentných miest na území kraja. Analýza poukazuje na pomerne nízku úroveň strategického riadenia na úrovni miestnej samosprávy. Na druhej strane bola kladne ohodnotená snaha miest definovať svoje vízie v koncepčných dokumentoch a aj adaptačné prostredie využívania projektov pre ponúkané výzvy.

Všetky aktivity, ktoré vyplývajú z navrhovanej stratégie a majú zabezpečiť ďalšie napredovanie kraja v oblasti smart agendy, sú rozvrhnuté do časového harmonogramu a ich plnenie bude podliehať pravidelnému monitoringu.


.

INAT Rezanie laserom