Na pôde župného úradu sa v utorok 4. apríla 2023 uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu Koncepcie rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského kraja v rokoch 2023 – 2030. Realizácia navrhovaných opatrení prispeje k zlepšeniu kvality a dostupnosti sociálnych služieb v kraji. Strategickým dokumentom sa budú zaoberať aj krajskí poslanci na svojom najbližšom zasadnutí.

„Systematicky sa usilujeme o modernizáciu a inovácie v oblasti sociálnej starostlivosti, ako aj o rozvoj komunitných sociálnych služieb tak, aby boli dostupné pre obyvateľov kraja. Jedným zo strategických cieľov návrhu koncepcie je podpora prechodu z inštitucionálnej na komunitnú formu sociálnej starostlivosti. To znamená, že zdravotne a mentálne znevýhodnení klienti zariadení môžu žiť v prirodzenom prostredí, spolurozhodovať a podieľať sa na komunitnom živote. Som rád, že až osem z 21 župných zariadení je zapojených v tomto národnom projekte deinštitucionalizácie,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že župa priebežne investuje do výstavby, rozširovania kapacít či modernizácie svojich zariadení sociálnych služieb a začala aj s výstavbou rodinných domov v rámci deinštitucionalizácie zariadenia sociálnych služieb v Okoči-Opatovskom Sokolci a Topoľníkoch.

 

Hlavným cieľom návrhu koncepcie je zvyšovanie kvality a dostupnosti sociálnych služieb v kraji. Strategický dokument pozostáva z analytickej, strategickej a realizačnej časti. Analytická časť sa zaoberá opisom demografického vývoja na území kraja, identifikuje kľúčové činitele v sociálnych službách a približuje proces deinštitucionalizácie. Návrh tiež analyzuje potreby a požiadavky miest a obcí kraja, ako aj poskytované sociálne služby. Záverečná podkapitola obsahuje sumárne zhrnutie a prognózu, ktorá opisuje hlavné výzvy kraja.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Strategická časť dokumentu definuje 9 cieľov, vrátane zabezpečenia dostupnosti rôznych druhov a foriem sociálnych služieb či implementácie nových metód a postupov do oblasti sociálnych služieb a výkonov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK).

Medzi strategické ciele patrí aj kontinuálny rozvoj potenciálu a postupné zvyšovanie statusu zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb a SPODaSK. Návrh koncepcie definuje aj zámer župy, ktorým je zavedenie nového učebného odboru Odborný opatrovateľ vo vybraných školách kraja s cieľom výchovy kvalifikovanej sily s praktickými skúsenosťami.

 

„Chceme, aby boli sociálne služby územne i finančne dostupné pre všetkých obyvateľov kraja, ktorí sa budú môcť slobodne rozhodnúť, ktorý druh alebo formu sociálnej služby využijú. Prednostne by mali byť sociálne služby poskytované v prirodzenom rodinnom prostredí a v zariadeniach komunitného typu. Verím, že nám tento strategický dokument pomôže v rovnomernom rozvoji sociálnych služieb v rámci kraja,“ doplnila riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu TTSK Blažena Flamíková.

 

Víziou návrhu koncepcie je všestranne rozvinutý, koordinovaný a personalizovaný systém sociálnej starostlivosti budovaný na nadrezortnom prístupe, ktorý efektívne využíva materiálne i ľudské zdroje so zameraním na zvyšovanie kvality života občanov.

 

Tvorba návrhu Koncepcie rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského kraja 2023 – 2030 bola realizovaná v rámci projektu SMART región TTSK, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

 


.
Toto je čítané

Na diaľnici D2 pri Kútoch platí dopravné obmedzenie

Od pondelka (22. 4.) 10.00 h bude v úseku medzi 4,9. a…

BM: Ustekana sobota