Mesto Šaštín-Stráže, v okrese Senica, sa pripravuje na uzatvorenie a rekultiváciu bývalej skládky odpadov v lokalite Bobogdány. Týmto krokom chce mesto zabezpečiť ochranu životného prostredia pred negatívnymi dopadmi tejto skládky, ktorá už nie je v prevádzke viac ako 15 rokov.

ilustračné foto

Po úprave jej tvaru a nanesení tesniacej, odplyňovacej a rekultivačnej vrstvy bude na povrchu bývalej skládky trávnik. Odhadované náklady na rekultiváciu predstavujú 630-tisíc eur bez DPH.

Uzavretím a rekultiváciou skládky sa zabráni prenikaniu dažďovej vody do skládky, čím sa znemožní vyplavovanie škodlivých látok z uloženého odpadu. Tým sa zamedzí ich presakovaniu cez neizolované časti dna skládky do podzemných vôd.

„Pri dodržaní v súčasnosti platnej legislatívy a predpisov pre uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládkovacích plôch bude zabezpečený minimálny negatívny vplyv stavby na životné prostredie a zdravie obyvateľov,“ uvádza sa v zámere, ktorý bol vypracovaný pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Súčasťou naplánovaných prác je aj presunutie časti odpadov na skládke a úprava jej konečného tvaru. Pôvodná plocha skládky mala 2,9 hektára, pričom konečná plocha po úprave bude zmenšená o približne jeden hektár. Povrch skládky bude zhutnený valcom a potom budú nanesené jednotlivé vrstvy s celkovou hrúbkou jeden meter.

Na upravený povrch bude vysiaty krajinársky trávnik. Spracovateľ neodporúča výsadbu stromov na skládke, pretože korene stromov by mohli prerásť cez jednotlivé vrstvy a vytvoriť tak cesty pre nežiadúce priesaky zrážkových vôd do odpadu.


.

Lapková patrola