Súčasťou prevádzky bratislavského závodu Volkswagen Slovakia je dlhé desaťročia aj starostlivosť o rozľahlé plochy, ktoré v posledných rokoch prešli veľkou zmenou. Klasická výsadba ustupuje a do popredia sa dostali lúčne spoločenstvá a podpora biodiverzity. Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa biodiverzity podnik zosumarizoval, ako to žije biologickou rozmanitosťou v areáli automobilky v Devínskej Novej Vsi.

Bratislavský závod Volkswagen Slovakia sa rozprestiera na rovine medzi národnou prírodnou rezerváciou Devínska Kobyla a riekou Morava, kde žije množstvo chránených rastlinných a živočíšnych druhov. Priaznivé podmienky pre podporu a ochranu biologickej rozmanitosti vytvára aj samotná automobilka v areáli podniku, kam sa pravidelne vracia bocian, ako i zvedavé zajace či bažanty z okolitých polí. Útočisko vtáctvu a hmyzu poskytuje vyše dvetisíc stromov, desiatky skupinových výsadieb kríkov, ale aj viac ako 32-tisíc m² kvitnúcich lúk a lúčnych plôch, pri ktorých bola pre podporu biodiverzity znížená frekvencia kosenia. Vyše desaťročie je súčasťou závodu aj jazierko situované v oddychovej zóne pri lakovni. „Koncern Volkswagen vyslal jasný signál chrániť a zachovávať biologickú diverzitu. Na začiatku minulého roka podpísal záväzok o biodiverzite a ochrana biodiverzity sa začlenila do koncernovej stratégie goTOzero. Tento záväzok bol následne implementovaný aj do environmentálnej politiky spoločnosti Volkswagen Slovakia, ktorá venuje ochrane biodiverzity aktívnu pozornosť,“ uviedla Michaela Hletková Ploszeková, vedúca oddelenia životné prostredie vo Volkswagen Slovakia.

Rôznorodý ekosystém sa lepšie prispôsobuje zmenám, preto Volkswagen Slovakia prispieva k zvyšovaniu počtu rastlinných druhov. Rozširovaním kvetinových lúk a plôch s podmienkami podobnými prírode sa zvýšila ochrana opeľovačov a vytvoril sa prírodný životný priestor pre nárast populácie s vyššou biologickou diverzitou. V rámci druhovej rozmanitosti sú v podniku vysádzané nielen okrasné listnaté a ihličnaté stromy, ale aj ovocné dreviny. Pri výsadbe je uprednostňovaná pôvodná skladba drevín.

19 rokov Zahori

Všetko, čo sa urobilo a robí pre ochranu biodiverzity, by nebolo možné bez podpory zamestnancov. Ich angažovanosť chrániť prírodu je dôležitá a viditeľná. Napríklad aj vďaka desiatkam hmyzích domčekov a vtačích búdok či kŕmidiel, ktoré vlastnoručne vyrobili vo svojom voľnom čase. Jeden hmyzí domček z dielne zamestnanca sa dokonca dostal do Prezidentskej záhrady ako dar pri príležitosti návštevy prezidentky SR Zuzany Čaputovej vo Volkswagen Slovakia.

Na znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie sa Volkswagen Slovakia zameriava dlhodobo. Ciele má nastavené v rámci stratégie Zero Impact Factory v piatich oblastiach – znižovanie spotreby energie a vody a eliminácia produkcie CO2, prchavých organických látok a odpadu na zneškodňovanie. Záväzkom Volkswagen Slovakia je znížiť zaťaženie životného prostredia do roku 2025 na jedno vyrobené vozidlo o 59 % v porovnaní s referenčným rokom 2010. Od roku 2013 podnik využíva výlučne zelenú elektrickú energiu. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov priebežne investuje do najlepších dostupných technológií (BAT) a aktívne sa zapája do projektov, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie.


.

Trnavské rádio január 2022 zelen