Obec Moravský Svätý Ján predáva časť budovy, ktorá je momentálne v zlom technickom stave a bola niekoľko desaťročí sídlom miestnej pošty. Pre poštu obec pripravila nové moderné priestory v budove Zdravotného strediska.

Získané finančné prostriedky z predaja budú využité na obnovu strechy susednej obecnej budovy, ktorá je priamo spojená s bývalou poštou. Jej obnovou dôjde k zhodnoteniu obecného majetku. V kúpnej zmluve bude dohodnutý záväzok kupujúceho zachovať vonkajšiu podobu budovy ako historického objektu

 

Obec Moravský Svätý Ján vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam za týchto podmienok:

I. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj nehnuteľností v katastrálnom území Moravský Svätý Ján, obec Moravský Svätý Ján, okres Senica, a to:
– stavba „Pošta“ so súpisným číslom 425, postavená na novovytvorenom pozemku parc. č. 634/5
– novovytvorený pozemok registra „C“ – parc. č. 634/5, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 97 m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 3/2023 zo dňa 15.02.2023 vyhotoveným Bc. Pavel Vadina, geodetická a kartografická činnosť, IČO: 44553935 z pôvodného pozemku registra „C“ – parc. č. 634, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 938 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1329.

Budova starej pošty je prízemná a nepodpivničená časť objektu, vybudovaného v roku  1884 ako „Dievčenská rímskokatolícka škola“. Objekt sa nachádza v tesnej blízkosti miestnej komunikácie, v strede uličnej fronty objektu a jej osi súmernosti je situované podbránie a vľavo v uličnom krídle s prístupom z podbránia je budova starej pošty. Budova je reálne oddelená geometrickým plánom. Vstup do budovy zabezpečuje podbránie, ktoré nie je predmetom prevodu. Budova starej pošty dispozične obsahuje halu, čakáreň, úradovňu, dennú miestnosť a hygienické zázemie. Budova starej pošty má samostatnú NN elektrickú prípojku, vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku a plynovú prípojku.

Budova starej pošty vykazuje znaky zanedbania výkonu bežnej údržby, je potrebná rekonštrukcia.

Predmet obchodnej verejnej súťaže je podrobne popísaný v znaleckom posudku č. 13/2023 vyhotovenom znalcom Ing. Stanislav Lasica, Petrova Ves, ev. č. znalca 911 988.

II. Funkčné využitie nehnuteľnosti

Budova starej pošty a novovytvorený pozemok parc. č. 634/5 sa predávajú na podnikateľské účely ako prevádzka zariadenia obchodu alebo služieb alebo ako administratívne priestory. Predmet obchodnej verejnej súťaže nie je vhodný na bývanie alebo ubytovacie služby.

III. Minimálna požadovaná cena

Minimálna požadovaná kúpna cena za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj, je stanovená vyhlasovateľom vo výške 39.400,- EUR (slovom: tridsaťdeväťtisícštyristo eur).

IV. Výška finančnej zábezpeky

Požadovaná finančná zábezpeka je 5.000,- EUR (slovom päťtisíc eur). Zábezpeka musí byť zložená na bankový účet vyhlasovateľa vedený v Primabanka Slovensko, a.s., IBAN: SK05 5600 0000 0032 6553 4001 a na účet vyhlasovateľa musí byť pripísaná najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie návrhov.

Finančná zábezpeka bude úspešnému uchádzačovi započítaná do kúpnej ceny a neúspešným uchádzačom bude zábezpeka vrátená v lehote do 14 dní po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže.

V prípade zmarenia súťaže neuzatvorením kúpnej zmluvy alebo odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany úspešného uchádzača sa finančná zábezpeka tomuto uchádzačovi nevracia.

V. Časový plán obchodnej verejnej súťaže

1. vyhlásenie súťaže: 28.06.2023
2. obhliadka nehnuteľností: od 03.07.2023 do 20.07.2023
3. ukončenie predkladania návrhov: dňa 26.07.2023 o 14.00 hod.
4. otváranie obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže: 26.07.2023 o 16.00 hod.
5. informácia pre neúspešných uchádzačov: do 31.07.2023
6. uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom: do31.07.2023
7. úhrada kúpnej ceny do 7 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy

VI. Kritérium hodnotenia súťaže

Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena a budúce účelové využitie predmetu obchodnej verejnej súťaže v súlade s verejným záujmom a rozvojovými prioritami obce.
Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý podal návrh s najvýhodnejšími podmienkami prevodu (najvyššia cena a podnikateľský zámer v súlade s verejným záujmom a rozvojovými prioritami obce).

V prípade rovnosti najvyšších ponúknutých cien dvoch a viacerých uchádzačov sa medzi takýmito súťažnými návrhmi rozhodne losovaním.

VII. Obhliadka nehnuteľností

Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční v dňoch od 03.07.2023 do 20.07.2023 na základe predchádzajúcej telefonickej dohody so zástupcom vyhlasovateľa. Termín obhliadky je možné si
dohodnúť individuálne s pracovníkmi obce na tel. č. 034/7770121 alebo e-mailom: obec@moravskysvatyjan.sk
Uchádzači majú možnosť v úradných hodinách obecného úradu nahliadnuť do znaleckého posudku, geometrického plánu a ďalších podkladov, ktoré sa nachádzajú na Obecnom úrade v Moravskom Svätom Jáne.

VIII. Doručenie návrhov na uzavretie zmluvy

Písomné návrhy na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu v zalepenej obálke na adresu Obec Moravský Svätý Ján, Obecný úrad, Moravský Svätý Ján č. 803, 908 71 Moravský Svätý Ján s označením „OVS – stará pošta – neotvárať“ v lehote do 26.07.2023 do 14.00 hod.
Rozhodujúca je pečiatka podateľne obecného úradu; nepostačuje, ak je návrh na uzavretie zmluvy podaný v uvedenej lehote na poštovú prepravu.

Písomný návrh na uzavretie zmluvy musí obsahovať:

1. identifikácia uchádzača
– presné označenie uchádzača (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, v prípade podnikateľských subjektov meno alebo obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)
– kontaktnú adresu, telefonický, príp. e-mailový kontakt
– v prípade právnickej osoby musí byť priložený výpis z obchodného registra, pri fyzickej osobe podnikateľovi – výpis zo živnostenského registra

2. navrhnutá kúpna cena
– návrh kúpnej ceny v číselnom aj slovnom vyjadrení spolu s hodnoverným dokladom preukazujúcim schopnosť uchádzača uhradiť ním navrhovanú kúpnu cenu (úverový prísľub, banková záruka, aktuálny výpis z bankového účtu a pod.)

3. doklad o zložení zábezpeky

4. vyhlásenie uchádzača, že
a) súhlasí so všetkými podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
b) so stavom predmetu kúpy bol vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže riadne oboznámený,
c) predávané nehnuteľnosti kupuje bez výhrad a stav nehnuteľností mu je dobre známy,

d) naňho a jeho majetok nebolo vyhlásené exekučné konanie, neprebieha konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku ani neprebieha žiadne iné konanie, ktoré by mohlo zmariť uzavretie kúpnej zmluvy
f) nemá žiadne splatné a neuhradené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže.

IX. Osobitné podmienky pre uzavretie zmluvy

1. Kupujúci bude povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu jednorazovou platbou v lehote do 7 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pričom dňom uhradenia kúpnej ceny bude deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

2. Kúpna cena musí byť uhradená pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, pričom návrh na vklad bude podávať predávajúci, ktorý tiež uhradí poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

3. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, má predávajúci právo po predchádzajúcej písomnej výzve na zaplatenie doručenej kupujúcemu od kúpnej zmluvy odstúpiť za podmienky, že kupujúci nezaplatí kúpnu cenu ani do 5 dní po doručení písomnej výzvy predávajúceho.

4. Odstúpením od kúpnej zmluvy táto zmluva zanikne od počiatku, a to na základe písomného oznámenia o odstúpení doručeného kupujúcemu. Odstúpením od kúpnej zmluvy nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody spôsobenej mu odstúpením od kúpnej zmluvy.

5. V prípade, že predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu, že kupujúci mu nezaplatí kúpnu cenu, zložená zábezpeka prepadne predávajúcemu v celom rozsahu ako zmluvná pokuta.

6. V kúpnej zmluve bude dohodnutý záväzok kupujúceho zachovať vonkajšiu podobu predmetu obchodnej verejnej súťaže ako historického objektu; v prípade nedodržania tejto povinnosti bude kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15.000,- EUR (slovom: pätnásťtisíc eur).

X. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo ho uchádzač predloží po lehote určenej v podmienkach súťaže.

2. Každý uchádzač súťaže môže podať iba jeden súťažný návrh; v prípade, ak uchádzač podá viac návrhov, v súťaži sa vyhodnocuje posledný riadne doručený návrh a na predchádzajúce súťažné návrhy sa neprihliada.

3. Zo súťaže sa vylúči návrh uchádzača, na majetok ktorého prebieha exekučné konanie, bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, alebo bol proti navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo prebieha iné konanie, ktoré by mohlo zmariť uzavretie kúpnej zmluvy. Zo súťaže sa tiež vylúči návrh uchádzača, ktorý má akékoľvek splatné a neuhradené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže.

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu.

5. Uchádzač nemôže svoj predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie návrhov.

6. Návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia lehoty na predkladanie návrhov s výnimkou opravy chýb v písaní a iných zrejmých nesprávností. Vyhlasovateľ je oprávnený vyzvať uchádzača na opravu alebo doplnenie návrhu.

7. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

Bližšie informácie budú uchádzačom poskytnuté osobne na obecnom úrade, telefonicky na tel. č. 034/7770121 alebo mailom na adrese: obec@moravskysvatyjan.sk.


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota