Program a podklady na zasadnutia obecného zastupiteľstva v Moravskom Svätom Jáne dňa 15.6. 2011 o 19:00 hod.

1.Otvorenie – určenie zapisovateľa – Elena Stupavská, počet prítomných poslancov – uznášania schopnosť, schválenie programu rokovania
2.Voľba overovateľov zápisnice, Voľba návrhovej komisie
3.Kontrola uznesení
4.Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok r. 2011 – podklad
5.Stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu Obce Moravský Svätý Ján za rok 2010
6.Schválenie Záverečného účtu obce M.S.J.za rok 2010 – podklad
7.Správa HK o sťažnostiach za rok 2010
8.Schválenie platu starostu – podklad
9.Rôzne žiadosti a podnety občanov:
I.Vypovedanie Mandátnej zmluvy na vykonávanie odborného dohľadu pri prevádzkovaní cintorína na území obce Moravský Svätý Ján, s Pohrebníctvom Vladimír Ecker
II.Žiadosť o odpredaj obecného pozemku, ktorý má v užívaní a na ktorého časti stojí rodinný dom p. Miroslav Šefčík
III.Žiadosť o odpredaj obecného pozemku č.p. 890/4
IV.Žiadosť o predĺženie zmluvy o prenájme bytu, v dome č. 803.
V.Žiadosť o stanovisko k žiadosti o stavebné povolenie v lokalite Dúbrava.
VI.Prejednanie petícií proti realizácii tlakovej kanalizácie, ktoré podali p.Milan Vávra, Moravský Svätý Ján č. 296 a p.Jozef Mitošinka, Moravský Svätý Ján č. 215
10.Diskusia
11.Návrh uznesení
12.Záver


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024