Pomenovať najväčšie výzvy súvisiace s inklúziou Rómov do spoločnosti, ale aj poukázať na ich praktické riešenia. Rovnako tak prispieť k vytvoreniu priestoru na budovanie dôvery medzi majoritným a minoritným obyvateľstvom, bez ktorej nie je inklúzia možná. To je cieľom Koncepcie inklúzie Rómov v Bratislavskom kraji do roku 2026 (s výhľadom do roku 2030).

ilustračné foto

“Inými slovami, cieľom je prispieť k vytvoreniu rovnakých štartovacích podmienok, aké má väčšina. Či už v oblasti kvality bývania, zdravia, vzdelávania alebo zamestnanosti,” uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.

Ide o prvý dokument svojho druhu v Bratislavskom kraji, a teda vo viac rozvinutom regióne. Reflektuje špecifickú situáciu, ktorá sa v mnohých ohľadoch líši od tej v ostatných regiónoch Slovenska. Vychádza z dokumentu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity s názvom Stratégia pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Priority uvedené v národnom dokumente boli spolu so skúsenosťami subjektov priamo z práce s Rómami na území kraja rozpracované a konkretizované priamo pre potreby BSK. Výsledkom má byť realistický a financovateľný plán aktivít a odporúčaní. Tie majú viesť k zastaveniu segregácie rómskych komunít, pozitívnemu spoločenskému začleňovaniu Rómov a ich nediskriminácii.

Pozornosť sa venuje štyrom hlavným oblastiam, a to kultúre, bývaniu, sociálnej a zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu. Práve tieto oblasti boli identifikované ako tie, ktoré najviac vplývajú na život Rómov. V nich plánuje kraj v spolupráci s partnermi splniť do roku 2026 stanovené ukazovatele. Ide napríklad o vzdelávacie programy pre deti či aktivít zameraných na výučbu rómskeho jazyka či založenie spolkov, združení alebo organizácií. Ale tiež nájomného bývania, terénnych sociálnych pracovníkov, komunitných centier či aktivít zameraných na prevenciu v oblasti zdravého životného štýlu.

“Plnením aktivít, ktorých dosiahnutie bude merateľné uvedenými indikátormi, dosiahneme lepšie a komplexné začlenenie Rómov do spoločnosti. Čo bude znamenať zvýšenie kvality života nielen rómskej menšiny, ale aj majority,” poznamenala Forman. Využitím ľudského potenciálu spoluobčanov rómskej národnosti je tak podľa BSK v dlhodobom horizonte možné prispieť k zmierňovaniu negatívneho demografického vývoja, či zníženiu ekonomických výdavkov uhrádzaných na krízovú intervenciu alebo podporu.


.
Toto je čítané

Na diaľnici D2 pri Kútoch platí dopravné obmedzenie

Od pondelka (22. 4.) 10.00 h bude v úseku medzi 4,9. a…

BM: Ustekana sobota