Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) bude zodpovedný za revitalizáciu vodného toku Morava financovanú z plánu obnovy. Bude tiež riešiť majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v dotknutom území. Výška plánovaných prostriedkov k majetkovo-právnemu vysporiadaniu je približne viac ako 2,63 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.

Foto: Gerhard Moser

Revitalizácia Moravy prispeje k zlepšeniu stavu vôd. “Realizácia revitalizácií na vybraných vodných tokoch prispeje aj k zlepšeniu ekologického stavu vodných tokov, zvýši sa ochrana inundačných území, rozšíri sa priestor na zadržiavanie vody v krajine,” priblížilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Komplexná revitalizácia Moravy je zameraná na obnovu riečnych procesov a prirodzeného charakteru rieky. Zahŕňa opatrenia na zlepšenie záplavového územia a obnovu pôvodnej členitosti koryta, čo je obnova bočných ramien a inundácie, odstránenie brehového opevnenia, respektíve zníženie brehu či premeandrovanie toku vo vybraných lokalitách. V prípade opatrení, výhony či prehradenia koryta sa využijú prírodné materiály ako kameň, drevo, kmene stromov. V úvodnej fáze revitalizácie rieky Morava má byť revitalizovaných prvých 17 kilometrov od sútoku Dyje s Moravou po Veľké Leváre. “Navrhovaná revitalizácia prispeje k zvýšeniu vodozádržnej schopnosti územia a obnove biodiverzity,” poukázal envirorezort.

Nathaniel Knizkaren 2023

Nevyhnutným krokom pre revitalizácie je podľa MŽP majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v záujmovom území. Realizovať to musí SVP, ktorý začal s procesom vysporiadania vlastníckych pomerov, oslovením vlastníkov pozemkov, ktoré budú dotknuté plánovanou stavbou.

“Vysporiadanie majetkových vzťahov je predpokladom realizácie investície súbežne s rakúskou stranou v roku 2024, ktorá je pripravená v rovnakom čase realizovať revitalizáciu na rakúskej strane rieky Moravy,” uviedol rezort. Tieto realizačné práce je nutné časovo a organizačne skĺbiť, pretože sú priestorovo prepojené. Rakúska strana sa podľa MŽP spolieha na včasné ukončenie prípravných krokov zo Slovenska.

Rieka Morava je nížinná meandrujúca rieka. Niva rieky Morava a Dyje a Dunajské luhy sú najväčšími súvislými mokraďami v strednej Európe. Nivu Moravy vyhlásili aj za územie európskeho významu. Predmetom ochrany sú celoeurópsky ohrozené druhy živočíchov a rastlín.


.

INAT Rezanie laserom